SSB øyner fire renteøkninger

SSB er ute med en ny konjunkturrapport.

I september 2018 satte Norges Bank opp styringsrenten til 0,75 prosent. I siste halvdel av 2017 og inn i 2018 var tremåneders pengemarkedsrente på 0,8 prosent. I 2018 steg pengemarkedsrenten og lå ved utgangen av året på 1,3 prosent, et nivå den har holdt seg rundt også i de to første månedene i 2019.- Den månedlige rentestatistikken til SSB viser at gjennomsnittlig rente på utestående rammelån med pant i bolig har ligget på 2,6 prosent ved utgangen av hver måned fra januar til oktober 2018. I november 2018 steg denne renten til 2,7 prosent, noe som må sees i sammenheng med renteøkningen i september. For nye rammelån kom denne renteøkningen allerede i oktober. Innskuddsrenten lå fra januar til oktober 2018 på 0,7 prosent. Denne økte til 0,8 prosent i november. Dermed har renteforskjellen mellom utlånsrenten vi ser på og innskuddsrenten vært uendret gjennom de månedene vi har statistikk for i 2018, skriver SSB i en fersk rapport.Svak kroneMålt ved den importveide kronekursen var kronen ifølge SSB like svak i 2018 som året før, men 0,8 prosent sterkere enn i 2016 da kronen var rekordsvak. Kronen svekket seg på slutten av 2018 og har holdt dette nivået inn i 2019.I prognosene framover legger SSB til grunn uendret valutakurs framover. På årsbasis innebærer det en svekking av kronen på 2,2 prosent fra 2018 til i år.- I framtidsrentene er det priset inn en renteoppgang fra dagens 1,3 prosent til 1,5 prosent ved utgangen av året. Terminrentene, basert på rentebytteavtaler (SWAPrenter), tilsier at pengemarkedsrenten beveger seg opp mot om lag to prosent i løpet av vår prognosehorisont. Den svake kronen fremover bidrar til økt eksport og lavere import som følge av høyere prisnivå i utlandet målt i norske kroner. Dermed bidrar den også til høyere BNP. Samtidig gir den svake kronen høyere inflasjon. Begge deler trekker i retning av økt rente, heter det i rapporten. Fire rentehevingerSSB har beregnet at den svake kronen i prognosene isolert sett gir rom for 1-2 ekstra renteøkninger, sammenlignet med en kronestyrking om lag slik som i forrige konjunkturrapport.SSB har lagt til grunn fire rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2022.Renten på rammelån vil da stige til rundt fire prosent i 2022, mens pengemarkedsrenten da kommer opp i overkant av 2,3 prosent i 2022.- Dette er en litt lavere rentebane enn i vår forrige konjunkturrapport, men samtidig noe høyere enn det som er priset inn i terminrentene. Det er i hovedsak nedjusteringen av den realøkonomiske utviklingen internasjonalt og lavere renter i både euroområdet og USA som gjør at vi har nedjustert rentebanen noe i Norge, skriver SSB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også