Foreslår å endre kapitalkrav for boliglån

Finanstilsynet har oversendt et høringsnotat til Finansdepartementet med forslag om å endre kapitalkrav for boliglån.

Finanstilsynet har oversendt et høringsnotat til Finansdepartementet med forslag om endring av Solvens II-forskriften når det gjelder kapitalkrav for boliglån.Finanstilsynet foreslår at det fastsettes en tilpasning i kapitalkravet for motpartsrisiko for forsikringsforetak, ved at det fastsettes et gulv i beregningen av LGD som tilsvarer 30 prosent av lånets verdi, noe som gir et kapitalkrav på 4,5 prosent, går det frem av høringsnotatet.«Dette gulvet gir et kapitalkrav for motpartsrisiko som tilsvarer kapitalkravet for banker for alle lån med belåningsgrad under 80 prosent. Som følge av forutsetninger om samvariasjon (diversifisering), vil effekten av denne tilpasningen på det samlede kapitalkravet normalt være vesentlig lavere enn for banker, og vil variere mellom ulike forsikringsforetak avhengig av hvilke øvrige risikoer foretaket er eksponert mot. Tilpasningen vil derfor ikke fjerne arbitrasjepotensialet, men er et skritt i riktig retning», heter det.Finanstilsynet ser det som hensiktsmessig å etablere et gulv nå, som eventuelt kan heves i fremtiden dersom utviklingen tilsier at det er behov det. Tilpasningen har ikke vesentlig effekt på foretakenes solvenskapitaldekning i dagens situasjon, ifølge høringsnotatet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også