Forslag til ny sentralbanklov

Oppretter ny fagkomite i Norges Bank med ansvar for pengepolitikk.

Regjeringen oppretter en ny fagkomité i Norges Bank med ansvar for pengepolitikk i forslaget til ny sentralbanklov lagt frem onsdag, fremgår det av en pressemelding fra Finansdepartementet onsdag.Gjeldende styringsstruktur for Norges Bank videreføres i stor grad. Det opprettes en fagkomité som skal ha ansvar for pengepolitikk og oppgaver innen finansiell stabilitet.- Hovedstyrets kompetanse, sammensetning og oppgaver kan da i større grad tilpasses øvrige deler av bankens virksomhet, særlig bankens oppgave med å forvalte SPU, heter det i meldingen. Hovedstyret vil bestå av ni medlemmer: seks eskterne medlemmer i tillegg til sentralbanksjef og visesentralbanksjefer. Fagkomiteen vil bestå av fem medlemmer: to eksterne medlemmer i tillegg til sentralbanksjef og visesentralbanksjefer. Begge organene skal ledes av sentralbanksjefen.Videre heter det at hovedstyret vil ha ansvar for styringen og driften av Norges Bank som i dag, men med unntak av de saker som ligger til fagkomiteen. Innen finansiell stabilitet vil blant annet ansvaret for betalingssystemet og den finansielle infrastrukturen og utlån på særskilte vilkår fortsatt ligge til hovedstyret. Representantskapets tilsynsrolle, samt oppgavene med å fastsette budsjett og regnskap videreføres som i dag.