I hvor stor grad vil du bli påvirket av klimaendringer?

Dette var ett av de mange spørsmålene bedriftsledere i Oslo fikk i Oslo kommunes årlige klimaundersøkelse. 

Bedriftsledere i Oslo tror i liten grad at de vil bli berørt av konsekvensene av klimaendringer, som styrtregn og høyere temperaturer, viser Oslo kommunes klimabarometer for 2019.41 prosent av de som svarte på klimaetatens spørreundersøkelse forventer i svært liten grad å bli berørt. Inkludert de som svarte at det i ganske liten grad forventer å bli berørt, kom andelen oppe 81 prosent.Bare 5 prosent svarte at de i svært stor grad venter å bli berørt av konsekvensene av klimaendringer, som styrtregn og høyere temperaturer.Bedriftslederne svarte også at de i liten grad er blitt påvirket av kommunens klimatiltak til å igangsette nye klimatiltak. Bare 3 prosent svarte at de i svært stor grad er blitt påvirket til å igangsette nye klimatiltak. 60 prosent svarte at de i liten eller svært liten grad er blitt påvirket.Lav kjennskap54 prosent av de som svarte på undersøkelsen sa også at de i liten til svært liten grad har fått tilstrekkelig informasjon om kommunenes klimaarbeid. Oslo kommune spurte også bedriftslederne om de kjenner til kommunens næringslivsnettverkFakta om KlimabarometeretOslo kommunes klimabarometer er en undersøkelse blant bedriftsledere i Oslo.Undersøkelsen er gjennomført av Kantar (Norsk Gallup) og viser holdninger til klimamål, klimatiltak og prioriteringer blant et større utvalg av Oslos bedrifter.Undersøkelsen er trukket representativt blant bedriftene i Oslo etter bedriftsstørrelse (antall ansatte) og hovedbransjer.I alt er 3.506 bedrifter med e-postadresse (alle i utvalgsbasen med 5 ansatte eller flere) forsøkt kontaktet ved utsendelse av e-post til bedriftens postmottak (e-postadresse).Det er sannsynlig at e-postutsendelse ikke har nådd alle bedrifter, uten at Oslo kommune har informasjon om hvor mange dette utgjør.I alt er 605 bedriftsledere intervjuet (17 prosent av alle i bruttoutvalget).Undersøkelsen er som tidligere gjennomført ved bruk av et webskjema, og med et representativt utvalg trukket fra Kantar sin Næringslivsbase (DataFactory).Undersøkelsen ble sendt ut 29. mars 2019. Undersøkelsen ble purret tre ganger (1, 5 og 9 april) og lukket 12. april 2019. Invitasjonsbrevet hadde samme tekst som tidligere.Undersøkelsen er vektet på hovednæring og bedriftsstørrelse.Intervjutid (median) var 9 minutter.Feilmarginene blant bedriftene i Oslo samlet er på +/- 1,7 - +/- 3,8 prosentpoeng.Feilmarginer for industribedrifter ligger på mellom +/- 4,6 - +/- 10,6 prosentpoeng (færrest intervju), mens de ligge på +/- 2,0 - +/- 4,6 prosentpoeng for service og tjenesteyting (flest intervju)