Storstilt utbygging av det populære vintersportsstedet i Norges største hyttekommune har i ferieperioder ført til vannmangel for hyttefolket og brannbiler som etterfyller vannmagasiner. Nå strides partene om regningen for nødvendig utbedring.
Ringsaker kommune har vedtatt at det fra 6. juni ikke vil godkjennes nye søknader om tilknytning innenfor Sjusjø-området som et resultat av at vann- og avløpssystemet er overbelastet, skriver Finansavisen i dag.Merkostnaden på 44,7 millioner kroner mener imidlertid grunneierne er et urimelig stort beløp, og det er dette partene nå strides om.Som et resultat av konflikten rundt sluttoppgjøret av fase 1 har rådmannen stanset videre arbeid knyttet til utbyggingen av vannkraftverket på Mesnali, grunnet risikoen for uenigheter rundt finansieringen av den siste fasen.
Dette har resultert i en midlertidig byggestopp på Sjusjøen som ingen foreløpig vet hvor lenge vil vare. Allerede godkjente hytteprosjekter, samt påbygg på allerede eksisterende eiendommer, får imidlertid lov til å fortsette utbyggingen.– Vi er uenig med Ringsaker kommune om fordelingen av kostnadene når vannprosjektet ble vesentlig dyrere enn beregnet, bekrefter bestyrer Mathias Neraasen i Ringsaker Almenning til Finansavisen.Splid om regningAvtalen mellom Ringsaker kommune og de fire grunneierne Pihl, Ringsaker, Nes og Brøttum Almenning, ble godkjent av kommunestyret i mars 2011. Prosjektet ble delt inn i to faser, hvorav fase 1 omhandlet utbygging av nødvendig infrastruktur for vann og avløp, mens fase 2 handlet om utbygging av et nytt vannverk i Mesnali ved Sjusjøen.Første fase var estimert til en prislapp på 115,2 millioner kroner. I 2018 ble fasen ferdigstilt og endte med langt høyere kostnader; snaue 160 millioner kroner.Ifølge saksdokumentet om vannsituasjonen på Ringsakerfjellet som ble lagt frem for formannskapet i mai i år, fremgår det at kommunen har forpliktet seg til å betale et fast beløp i henholdsvis fase 1 og 2, mens grunneiernes finansieringsgrunnlag skal reguleres til de faktiske utbyggingskostnadene.– Grunneierne er gjennom utbyggingen blitt involvert i og informert om kostnadsutviklingen i fase 1. Kostnadsfordelingen er i henhold til utbyggingsavtalen, og det kom derfor overraskende på kommunen at de bestrider avtalen først når alt er ferdig bygget, sier kommunalsjef i Ringsaker kommune, Håvard Haug til Finansavisen.Dårlig gjennomføringsevneNeraasen mener imidlertid at gjennomføringsevnen til kommunen er årsaken til spliden.– Vi aksepterer ikke at grunneierne skal sitte igjen med merkostnaden fordi prosjektet tok åtte år lengre tid enn estimert, sier han til avisen.Mens grunneierne og kommunen krangler om regningen, er tomteeiernes hyttedrøm satt på vent.DETTE ER SAKENVannunderskudd på Sjusjøen i ferieperioder har ført til at kommunen har sett seg nødt til å videreutvikle vann- og avløpssystemet på høyfjellet.Investeringsprosjektet ble inndelt i to faser, hvorav fase 1 var estimert til 115,2 millioner kroner, mens fase 2 skulle koste 29 millioner.I 2018 ble fase 1 ferdigstilt. Sluttregningen endte på 159,9 millioner kroner. Merkostnadene på 44,7 millioner kroner mener kommunen at grunneierne skal dekke. Grunneierne mener imidlertid at det er urimelig at de må dekke alle merkostnadene for et prosjekt preget av store forsinkelser.Fase to i prosjektet er blitt satt på vent av rådmannen grunnet bekymringer for uenigheter rundt finansiering av denne fasen. Nye estimater viser at den avsluttende fasen trolig vil ha kostnad på 176,6 millioner kroner, noe som er 147,6 millioner kroner mer enn første antatt.