God vekst i norsk økonomi

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder at veksten i produksjonen har tiltatt siden februar, skriver sentralbanken i sin rapport tirsdag.Ifølge Norges Bank er veksten de siste tre månedene nå den høyeste siden høsten 2012.Bedriftene melder nå om en årsvekst i produksjonen på 3,0 prosent.«Aktiviteten øker mest hos oljeleverandørene, tjenesteyterne og innenfor bygg og anlegg, men har også tiltatt i varehandelen. Høyere oljeinvesteringer, kjøp av teknologirelaterte tjenester og store offentlige investeringer bidrar mest til oppgangen. Kapasitetsutnyttingen og sysselsettingen har økt videre, og flere bedrifter har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft», heter det i rapporten.Norges Bank skriver videre at bedriftene nå venter at produksjonsveksten vil holde seg oppe, og planlegger god vekst i investeringene.Høyere sysselsettingSysselsettingen har siden starten av 2018 økt med mellom 0,4 og 0,5 prosent i kvartalet, og bedriftene venter tilsvarende vekst utover sommeren.«Det har vært vekst i sysselsettingen i alle næringer, utenom varehandelen hvor antall sysselsatte har vært lite endret det siste året. Det er særlig høyere oljeinvesteringer, kjøp av teknologirelaterte tjenester og offentlige investeringer som løfter veksten i produksjonen og sysselsettingen», heter det.Siden starten av 2016 har kontaktene ifølge Norges Bank meldt om økende kapasitetsutnytting og økende problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. I denne runden svarer 42 prosent av kontaktene at de ikke kan øke produksjonen uten å gjøre tilpasninger i utstyr eller sysselsetting, og det er flere bedrifter enn tidligere som begrenses av rekrutteringsproblemer. «Det er oljeleverandørene og bedriftene innen bygg og anlegg som rapporterer om den høyeste kapasitetsutnyttingen og som også har størst problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Det er store regionale forskjeller, og kapasitetsutnyttingen og rekrutteringsproblemene er størst på Østlandet og minst i Nord-Norge og på Sørlandet».Bedriften spår nå en lønnsvekst i 2019 på 3,2 prosent, oppjustert fra 3,0 prosent i forrige runde.Vekst i investeringeneKontaktene har ifølge Norges Bank siden våren 2017 ventet god vekst i investeringene, og de planlegger god vekst i investeringene også det neste året. Alle næringene venter nå økte investeringer, men det er kommune- og sykehussektoren som ser for seg den sterkeste veksten.«Kommunesammenslåingen neste år ser ut til å trekke opp investeringene i kommunesektoren i år, mens enkelte store nybyggingsprosjekter løfter investeringsveksten blant sykehusene. Samtidig gir oppgangen i norsk økonomi behov for kapasitetsutvidelser i det private næringslivet. Økt netthandel gir større behov for lagerkapasitet, mens industribedriftene investerer i mer miljøvennlig produksjon», heter det i rapporten.Les hele rapporten her.