Vedlikeholdsetterslep på 220 milliarder

Det totale etterslepet på vedlikehold av kommunale vannforsyningsanlegg er på hele 220 milliarder kroner ifølge en nylig kartlegging.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) undersøkte nylig tilstanden på vannforsyningsanleggene i Norge og konstaterte at gjennomsnittskarakteren på vannforsyningsanleggene er 3, på en skala fra 1–5 hvor 5 er best (helt ny), og 2 innebærer at funksjonaliteten er truet.Det er imidlertid store variasjoner mellom kommunene, og det totale vedlikeholdsetterslepet på forsyningsanleggene er estimert til 220 milliarder kroner, opplyser foreningen.– Vann- og avløpssituasjonen i den enkelte kommune bør opp på den politiske agendaen nå før valget, men det er det få politikere som ønsker. Situasjonen i Askøy viser hvor kritisk det er at vannforsyningsanlegget virker tilfredsstillende og hvilke dramatiske konsekvenser det kan få om man unnlater å ta grep for å redusere vedlikeholdsetterslepet i tide, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.Gjennomsnittsalder for vannforsyningsrørene er 32 år for de kommunale ledningene. Med dagens takt på utskiftning vil det at 150 år før dagens rør er skiftet.I tillegg viser undersøkelsen at hele 30 prosent av ledningene lekker og at mye vann forsvinner før det når forbrukeren.(©NTB)