Norges Bank forsvarer ansettelsen av Nicolai Tangen: – Den beste kandidaten

Norges Banks hovedstyre har kommet med sitt svar til representantskapet rundt den mye omtalte ansettelsen av Nicolai Tangen som ny leder for oljefondet.

NY LEDER: Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond. Foto: NTB Scanpix
Næringsliv

I svaret går det frem at Tangen fikk tilbudt om å erstatte Yngve Slyngstad den 24. mars, noe Tangen som kjent takket ja til. Tangen vant frem i et bredt søk av kandidater. 

«Nicolai Tangen var den beste kandidaten», heter det i svaret. Det er på 83 sider totalt. 

Som Finansavisen skrev sist uke , innrømmer Norges Bank at de skulle opplyst om at Tangen var søker. Hovedstyret innrømmer også at Slyngstad ikke skulle latt sin hjemreise fra seminaret bli spandert.

Riktig valg

Hovedstyret i Norges Bank hadde frist onsdag til å svare på de mange skriftlige spørsmålene fra representantskapet i Norges Bank, blant annet om hvordan de har kunnet kontrollere opplysninger om aktiviteter i skatteparadiser før Tangen-ansettelsen.

Spørsmålene om ansettelsen

1.1 I hvilken grad har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold? Er det etter hovedstyrets mening uavklarte forhold og hva gjøres for sikre fullt innsyn?

1.2 I hvilken grad har Tangen i forbindelse med ansettelsesprosessen lagt fram en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine forretningsinteresser innenfor kapitalforvaltning, og orientert om hvordan han ser for seg at private formuesforhold og interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stillingen som daglig leder for NBIM? Er det etter hovedstyrets mening uklare forhold og hva gjøres for å avklare disse?

1.3 Hvordan vil hovedstyret tilrettelegge for at tilsynet og kontrollen i Norges Bank på dette området ivaretas, slik at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt?

1.4 Hvordan kan det sikres mot interessekonflikter dersom Tangen som daglig leder for NBIM vil eie betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for verdipapirfond? Det bes om en redegjørelse for hvordan hensynet til interessekonflikter skal fastsettes gjennom formelle krav, ansettelsesavtale og mandat for stillingen.

1.5 Representantskapet ber om at det utarbeides oversikt over:

dagens eierstruktur for Tangens personlige interesser gjennom fond, forvaltningsselskaper mv. Det bes om at oversikten viser Tangens direkte og indirekte eierandeler i prosent, samt i hvilke land selskapene er registrert. Det bes også om at andre dominerende eiere i strukturene oppgis. En tilsvarende oversikt over hvordan eierstrukturene vil se ut etter at Tangen har startet sitt virke som daglig leder for NBIM.

1.6 I hvilken grad har det for hovedstyret vært mulig å kontrollere opplysninger om aktiviteter i såkalte «skatteparadiser»? Har hovedstyret fullt innsyn i AKOselskapenes aktiviteter på Cayman Island eller Jersey og hvordan vil hovedstyret løpende følge opp disse aktivitetene?

1.7 Representantskapet ønsker en beskrivelse av hvordan Tangens rolle og interesse i AKO Foundation skal ivaretas samtidig som han innehar stillingen som daglig leder for NBIM. På hvilken måte vurderer hovedstyret om det er grunnlag for interessekonflikt i dette engasjementet? Har hovedstyret vurdert hvordan AKO Foundation kan opptre uten relasjon til Tangen?

1.8 Hovedstyret har fastsatt en instruks for daglig leder av bankens forvaltning av SPU som ble lagt fram til representantskapets orientering i desember 2019. Vil ansettelsesavtalen med ny daglig leder for NBIM ivareta bestemmelsene i denne instruksen, eller vil det være nødvendig å gjøre tilpasninger og i tilfelle på hvilke områder?

1.9 Har AKO-selskaper hatt oppdrag for eller gitt tilbud om tjenester til SPU tidligere, og foreligger det forretningsmessige forbindelser mellom AKO-selskaper og SPU i dag? Er det risiko for at enkelte lands børser og/eller tilsynsmyndigheter vil se AKOs og SPUs investeringer i sammenheng?

1.10 Stillingen som daglig leder for SPU gis som åremål i fem år med mulig forlengelse i inntil fem år. Hvilke betingelser legges for uttreden av stillingen når det for eksempel gjelder gjenopptak av tidligere roller?

«Vedtaket om å ansette Nicolai Tangen som ny leder av NBIM var resultatet av et bredt søk etter kandidater og en grundig rekrutteringsprosess. Hovedstyret mener at Nicolai Tangen er et riktig valg», skriver de i svarbrevet.

Mye oppmerskomhet

Tangen har hatt stor suksess med sitt Ako Capital i London og bygget opp en stor formue. Grunnen til at det har stormet rundt ansettelsen av Tangen i media den siste tiden, er at han inviterte og spanderte en konferanse for en rekke næringsliv- og samfunnstopper i fjor høst.

Deretter har det blitt spurt om Tangens eierinteresser i Ako og økonomiske forhold. Det har også kommet spørsmål rundt Tangen og Ako Capitals aktivitet i skatteparadis. 

Representantskapet i Norges Bank har lurt på hvordan det kan sikres at det i fremtiden ikke vil være tvil om Tangens interesser. 

Betale skatt i Norge

«Nicolai Tangen har vært åpen om sine formuesdisposisjoner. I dialogen med hovedstyret var Nicolai Tangen tydelig på at han er forberedt på å reorganisere sin personlige økonomi på en måte som sikrer nødvendig distanse mellom SPU, AKO-systemet og hans personlige formue. Nicolai Tangen vil flytte til Norge og betale skatt i Norge. Dette har vært viktige premisser for hovedstyrets beslutning», heter det i svaret.

Spørsmål om ansettelsesutvalget

2.1 Representantskapet ønsker informasjon om hvilke retningslinjer og krav som har vært styrende i arbeidet med ansettelse av ny daglig leder for NBIM, både for hovedstyret og ansettelsesutvalget.

2.2 Representantskapet ber også om en oversikt over de prosessene som er gjennomført for å sikre samsvar mellom krav til kvalifikasjoner og faktiske kvalifikasjoner. Med prosesser menes her eksempelvis intervjuer, bakgrunnssjekker, bruk av referanser mv.

2.3 Det bes redegjort for prosess ved valg av rekrutteringsbyrå og om kommunikasjonen mellom Russell Reynolds Associates og ansettelsesutvalget/hovedstyret.

2.4 Det er gjort kjent at referansene for Tangen består av 12 personer. Hvilke egenskaper er kartlagt på bakgrunn av de ulike referansene, og hvilke av disse er det lagt størst vekt på?

2.5 Av referansene som ble kontaktet, hvor mange og hvem deltok på seminaret «Back to University» ved Wharton Business School i november 2019?

2.6 Hvor mange og hvem av referansene oppga at de hadde deltatt på seminaret i forbindelse med kontakten?

2.7 Har noen av deltakerne på konferansen vært referanse for de andre søkerne til stillingen som daglig leder for NBIM?

2.8 Etter sentralbankloven skal Norges Bank informere departementet om saker av viktighet. Kan det redegjøres for når og hvilke temaer Finansdepartementet er orientert om i ansettelsesprosessen?

2.9 Hva er årsakene til at søkerlisten ikke ble oppdatert med Tangens navn (eller som anonym søker) før ansettelsen ble offentliggjort?

2.10 Hva er årsaken til at offentliggjøringen av ansettelsen ikke ble utsatt til etter at alt om økonomiske forhold, mulige interessekonflikter mv. var utkvittert.

2.11 Hvilke dokumenter i tilknytting til daglig leder for NBIMs ansettelse vil det bli gitt offentlig innsyn i? (ansettelseskontrakt, stillingsinstruks, forvaltningsmandat mv.)

Det ble klart at AKO Trust vil avvikles under ansettelsesprosessen, og Tangen vil trekke seg fra alle roller i selskapets struktur. 

«Behovet for konfidensialitet i ansettelsesprosessen og for å involvere en bredere krets av ekspertise både i banken og AKO-systemet i det videre arbeidet, gjorde at detaljerte avklaringer for hvordan dette skal oppnås, måtte vente til etter at hovedstyrets vedtak om ansettelsen var kjent», står det i svaret signert sentralbanksjef Øystein Olsen og stabsdirektør Birger Vikøren.

Spørsmål om etikk:

3.1 Representantskapet ønsker:

en oversikt over etablerte etiske regelverk i Norges Bank

en oversikt over hvem som har fastsatt regelverket

en oversikt over når regelverket ble fastsatt og når det sist ble oppdatert

oppgitt hvem som omfattes av regelverket

å vite hvordan overholdelse av regelverket følges opp og hvordan det rapporteres.

3.2 Gjelder det etiske regelverket på området generelt og/eller er det forskjeller i hvilke regler som gjelder generelt, for potensielle forretningsforbindelser og faktiske forretningsforbindelser? Hva består i så fall disse forskjellene i?

3.3 Representantskapet ber opplyst hvilke konkrete bestemmelser i Norges Banks etiske regelverk som er relevante for bedømmelsen av om daglig leder av NBIM i forbindelse med deltakelse på nevnte seminar kan ha handlet i strid med reglene. Det bes redegjort for hvilke vurderinger som er gjort opp mot gjeldende regelverk i denne sammenheng.

3.4 I hvilken grad er det i tråd med gjeldende etiske regelverk at noen av utgiftene knyttet til deltakelse på seminar som omfatter opphold, underholdning og reise mv. ble dekket av Nicolai Tangen?

3.5 På hvilken måte er etisk regelverk reflektert i stillingsinstruks for daglig leder for NBIM?

Tangen vist stor vilje

Det går frem at arbeidet med å hindre interessekonflikter startet 2. april. Tangen skal tiltre i september. 

«Det gir Norges Bank tilstrekkelig tid til å sørge for at det etableres nødvendig avstand mellom SPU, AKO-systemet og Nicolai Tangens personlige formue slik at interessekonflikter kan håndteres. Hovedstyret legger til grunn at dette kommer på plass, ikke minst fordi Nicolai Tangen selv har vist stor vilje til å gjøre nødvendige tilpasninger».

Det går frem at avklaringen rundt dette til kunne ta frem til 27. mai å bli enige om.

nicolai tangen
oljefondet
norges bank