Splittet porteføljen og nedskalerte regnskap

Da Statkraft solgte seg ut av SN Power tok de med seg selskapets regnskapsavdeling samtidig. Løsningen ble outsourcing av regnskapstjenestene.

HOLDER ORDEN PÅ ØKONOMIEN: Betty Marong (SN Power), Marius Berg (XACCT), Bjørn Gjøstdal (SN Power) og Jon Andersen (XACCT). Foto: XACCT
Næringsliv

SN Power er et statseid norsk energiselskap som eier vannkraftverk i Filippinene, Laos, Panama, Uganda og Zambia, og utvikler vannkraftprosjekter iblant annet Rwanda, Burundi, DRC, Madagaskar, Malawi og Myanmar.

Selskapet ble etablert tilbake i 2002 av de to statseide selskapene Norfund og Statkraft. Statkraft stilte med 100 års erfaring i produksjon av fornybar energi i form av vannkraft, mens Norfund bidro med risikokapital og kunnskap om forretningsdrift i fremvoksende økonomier.

– SN Power har som målsetning å være verdensledende innenfor investeringer og utvikling av vannkraftprosjekter og annen fornybar energi i utviklingsland. Vi investerer basert på bedriftsøkonomiske prinsipper og har med dagens eierstruktur anledning til å satse på investeringer i typiske høyrisikomarkeder, sier Bjørn Gjøystdal, som er regnskapssjef i SN Power.

– Vi investerer i umodne markeder der det utvilsomt kan være betydelige innslag av korrupsjon, noe selskapet bruker betydelige ressurser på å håndtere.

Trakk seg ut

Drøye 10 år etter oppstarten kom det frem at Statkraft ønsket å trekke seg ut av SN Power. Risikoen i noen av prosjektene passet ikke helt med selskapets øvrige strategiske valg. Resultatet ble at Norfund kjøpte ut Statkraft og ble eneeier i 2017.

– Det er imidlertid ingen hemmelighet at Norfund ønsker å få en ny partner inn på eiersiden i selskapet, sier Gjøystdal.

Det er ikke mange vannkraftprosjekter i verden som bygges ut etter modellen til SN Power.

– For oss kan det være utfordrende å få finansiert prosjektene. I utviklingsfasen får vi ofte noe støtte fra Norad, men i byggefasen må vi primært finansiere oss i markedet og via utviklingsbanker.

Utbygging av vannkraftprosjekter til SN Powerkrever mye kapital. 

– Energiprisene har falt betydelig og en av våre oppgaver er å synliggjøre verdien av vannkraft. Vi merker også klimaendringene på kroppen. Vi har ved flere av våre anlegg sett endringer i nedbørsmønstre de seneste årene.

BYÅKRATISK PROSESS: Betty Marong og Bjørn Gjøstdal i SN Power (i midten på bildet) har brukt mye tid på å få lokal godkjennelse til rulle ut skysystemet til Xledger på utekontorene. Foto: XACCT

Valgte outsourcing

Da Statkraft trakk seg ut tok selskapet med seg prosjekter og kraftverk i de mer utviklede markedene, mens SN Power tok på seg å videreføre prosjektene i de minst utviklede markedene. Statkraft tok samtidig med seg store deler av økonomifunksjonen i selskapet.

– For oss ble det naturlig å nedskalere regnskap da vi splittet porteføljen. Vi ønsket å outsource regnskap og det ble gjennomført en anbudsrunde høsten 2014. 

SN Power hadde 3-4 aktører inne på intervju og valget falt på XACCT.

– De var ikke lavest på pris, men vi konkluderte med at det tilbudet vi fikk var det klart beste for oss, sier Gjøystdal.

Skysystemet til Xledger lå i bunnen og på sikt var målet å bruke XACCTs kompetanse til å rulle ut systemet også på alle selskapets kontorer utenfor Norge.

– Vi begynte å planlegge utrullingen i 2017 og regnskapssystemet fra Xledger er nå oppe og går på våre tre selskaper i Nederland og ytterligere fem i Panama, Zambia, Uganda, Filippinene og Thailand.

Gjøystdal innrømmer at implementeringen langt fra har gått smertefritt.

– Det har til tider vært en byråkratisk prosess. Systemoppsettet har vært det enkleste, men i Panama og på Filippinene har det vært nødvendig med myndighetsgodkjennelse og det har også vært krav om lokal lagring av alle regnskapsdataene. I tillegg har vi lokale regnskapsførere i flere av landene og transaksjoner i mange forskjellige valutaer.

Lokale tilpasninger

SN Power har dollar som den funksjonelle valutaen i morselskapet, mens det foregår transaksjoner i lokale valutaer i mange av datterselskapene.

– Dette var en ny utfordring for XACCT i 2014, men vi fant raskt den beste løsningen. Vi har brukt denne beste praksisen som en «standard for implementering av internasjonale konsern» for våre kunder i 20 land i alle verdensdeler, sier adm. direktør Marius Berg i XACCT.

Flere av landene som SN Power opererer i har krav om at regnskapsdokumentasjonen skal være på det lokale språket og at bokføringen håndteres lokalt. Dette ivaretas av selskapets lokale økonomiressurser i samarbeid med eksterne rådgivere og revisor.

SN Power vurderer nå også å bytte regnskapssystem i enkelte av de operative virksomhetene.

– Xledger er ett av alternativene som vil bli vurdert her også. XACCTs implementering av Xledger har vært en suksess og for oss finnes det pr. i dag ingen alternativer i denne prisklassen. Vi har imidlertid fortsatt en vei å gå med hensyn til å utnytte systemets funksjonalitet fullt ut, sier Bjørn Gjøystdal.

Halverte kostnadene

Han påpeker at systemkostnadene er halvert etter at de byttet fra Oracle NetSuite til Xledger. Xledger tilbyr i utgangspunktet et standardsystem til alle kundene, men XACCT har i tillegg implementert løsninger som gjør at betaling og valuta – med beløp i begge deler – følger hverandre sømløst i alle transaksjoner.

– Systemer fra SAP og tilsvarende leverandører har også denne funksjonaliteten, men da koster det gjerne betydelig mer. SN Power har egentlig ikke preferanse for å være en «first mover» utenfor kjernevirksomheten, men det var en veldig spennende mulighet å kunne få alt i en samlet skybasert løsning.

Høye vekstambisjoner

Ifølge Marius Berg har både SN Power og XACCT lagt seg på høye standarder hva compliance angår, og det er til dels store forskjeller landene imellom.

– Da dette prosjektet begynte, var XACCT en del av KPMG Norge, og deres kompetanse og internasjonale nettverk var veldig nyttig i å gi SN Powers lokale økonomimedarbeidere et klart og godt system å forholde seg til, sier han. XACCT fortsetter det globale samarbeidet med KPMG.

Gjøystdal understreker at det er svært viktig for SN Power å ha god kontroll på økonomien. For enkelte av prosjektene kan det ta fem til ti år fra et prosjekt identifiseres til den første kilowatten går ut i strømnettet.

– SN Powers samlede portefølje har i dag en kapasitet på rundt 1500 MW totalt, og kapasiteten i porteføljen justert for vår eierandel i hvert enkelt prosjekt, er på 649 MW. Ambisjonen vår er å ha en økning på 150 MW, målt etter egenkapitalandel, i gjennomsnitt hvert år de neste 10 årene, sier han.

Nyheter
Næringsliv