Høy produksjon og store investeringer på norsk sokkel

Aktiveten på norsk sokkel holdt seg høy i 2020 tross pandemien. Oljedirektoratet tror oljeproduksjonen vil forsette å stige de kommende årene.  

FORTSATT STORE RESSURSER Å HENTE OPP PÅ SOKKELEN: Her Valhall-feltet i Nordsjøen. Foto: NTB
Olje

– Selv om 2020 på mange måter har vært et unntaksår med pandemi og oljeprisfall, er investeringene på sokkelen på samme nivå som årene før, sier direktør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet.

Torsdag presenterte hun Oljedirektoratets årlige oppsummering av året som har gått på norsk sokkel.

VENTER HØY OLJEAKTIVITET: Direktør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet. Foto: Oljedirektoratet

Den viser at oljeproduksjonen, som ventet, var høyere i 2020 enn året før. Den viktigste årsaken er produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet​. 

Ved årsskiftet var det rekordhøye 90 produserende felt på norsk sokkel, der fire felt ble satt i drift i løpet av fjoråret.

Ifølge Oljedirektoratet ventes produksjonen å stige de nærmeste årene, fra dagens 1,7 millioner fat pr. dag til i overkant av 2 millioner fat i 2025.​ ​Gass står for litt mer enn halvparten av petroleumsproduksjonen. ​

Fortsatt høye investeringer

Det ble investert rundt 150 milliarder kroner  på norsk sokkel i 2020, eksklusive leteinvesteringer. Det er en økning på litt over to prosent sammenlignet med 2019. 

Oljedirektoratet venter at investeringene i 2021 vil ligge rundt 140 milliarder kroner. 

Det forventede investeringsnivået for den neste femårsperioden er høyere enn direktoratets anslag for ett år siden. Blant annet bidrar den midlertidige skatteendringen som ble vedtatt av Stortinget i juni i fjor til de økte investeringene.

I løpet av 2021 og 2022 anslår direktoratet at det kommer et høyt antall nye planer for utbygging og drift (PUD). 

«Det høye investeringsnivået skyldes blant annet at flere nye felt er under utbygging, og at det gjennomføres videreutviklingsprosjekter på felt i drift», skriver Oljedirektoratet i pressemeldingen som ble publisert torsdag.

Venter 40 letebrønner i år

Ifølge direktoratet ligger det fortsatt store ressurser i felt og funn, og oljeselskapene viser stor interesse for å lete i modne områder.

Det ble påbegynt 31 letebrønner i fjor, og gjort 14 funn.  Samtidig var det planlagt flere letebrønner, men noen av disse ble skjøvet ut i tid, hovedsakelig på grunn av pandemien. 

I år venter Oljedirektoratet at det vil bli boret rundt 40 letebrønner.

 – Vi ser for oss høy aktivitet både med tanke på leting, utbygging og produksjon. Dette gir et godt grunnlag for nye funn og produksjon fra norsk sokkel som kommer samfunnet til gode, sier Sølvberg.

God lønnsomhet

Ifølge Oljedirektoratet har det vært god lønsomhet på norsk sokkel i den seneste tiårsperioden. 

Den gjennomsnittlige enhetskostnaden, som er kostnaden pr. fat inklusive leting, utbygging og drift, er beregnet til 21 dollar for perioden 2010-2019. Den gjennomsnittlige oljeprisen i samme periode har vært på nærmere 80 dollar pr. fat.

«Differansen understreker de store verdiene som er skapt i perioden,» skriver Oljedirektoratet.

sokkelåret
olje
oljedirektoratet
olje & gass
oljeproduksjon
oljereserver
Nyheter
Oljeservice
Energi
Børs
Olje