Tilsynets Acta-dom

Kredittilsynets tilsynsrapport i forbindelse med Acta har merknader knyttet til tre punkter.

Publisert 25. aug. 2005 kl. 08.52
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 05.42
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 338 ord

Kredittilsynet har siden januar 2005 gjennomført stedlig tilsyn vedrørende Kredittilsynet har siden januar 2005 gjennomført stedlig tilsyn vedrørende Actas eiendomsprodukter. Tilsynet har gjennomført en bred vurdering av organisering og informasjon knyttet til eiendomsproduktene. s eiendomsprodukter. Tilsynet har gjennomført en bred vurdering av organisering og informasjon knyttet til eiendomsproduktene. Den endelige tilsynsrapporten, som foreligger i dag, har merknader begrenset til tre punkter, hvor hovedpunktet er merknaden knyttet til markedsføring av eiendomsproduktene, opplyser Acta i en børsmelding.Acta har lagt til grunn at det ikke foreligger prospektplikt i henhold til verdipapirhandelloven i forbindelse med emisjoner i eiendomsselskaper som eies av Actas kunder, da tegningen skjer som en del av aktiv forvaltning.Kredittilsynet har etter en helhetsvurdering vurdert det slik at den praksis som til nå er fulgt innebærer at det må utarbeides prospekt i forbindelse med emisjoner i eiendomsselskapene. Acta har overfor Kredittilsynet gitt uttrykk for at man ikke er enig i Kredittilsynets vurdering. Basert på en helhetsvurdering har Acta besluttet at selskapet for fremtiden vil innrette seg etter Kredittilsynets vurderinger.Kredittilsynet har noen merknader til styresammensetningen i eiendomsselskapene. Representanter fra Acta er representert i eiendomsselskapenes styrer. Etter Actas oppfatning er denne praksis i kundens interesse fordi Acta da kan påse at eiendomsselskapene drives på best mulig måte og i henhold til de mandater kunden har gitt Acta. Acta tar imidlertid Kredittilsynets merknader til etterretning.Informasjon om styresammensetning vil i henhold til anbefalingen fra Kredittilsynet heretter fremgå enda tydeligere av prospekt.Kredittilsynet har også vurdert den informasjon kundene mottar om honorarer. Slik informasjon fremgår av Actas avtaler med kundene. Denne informasjonen vil heretter også fremgå i prospektene. For ordens skyld nevnes at Kredittilsynet ikke har vurdert nivået på Actas honorarer, men Acta konstaterer at nivået på honorarer på selskapets eiendomsprodukter ligger på samme nivå som for andre aktører som henvender seg til privatmarkedet.Kredittilsynets merknader innebærer ingen konsekvenser for tidligere gjennomførte emisjoner og vil heller ikke ha konsekvenser for Actas forretningsmodell fremover, opplyser selskapet.- Acta er tilfreds med de avklaringer som nå er kommet angående våre eiendomsprodukter, sier administrerende direktør Simen Mørdre i Acta Holding ASA.