Våpenprodusenten Poongsan og tobakkprodusenten Papastratos Cigarette er satt på Vitals liste over uaktuelle investeringsobjekter. Begge bryter med Vitals etiske retningslinjer. Listen teller nå 44 ekskluderte selskaper. Våpenprodusenten Poongsan og tobakkprodusenten Papastratos Cigarette er satt på Vitals liste over uaktuelle investeringsobjekter. Begge bryter med Vitals etiske retningslinjer. Listen teller nå 44 ekskluderte selskaper. Poongsan er blitt ekskludert fordi selskapet er involvert i produksjon av våpen med samme egenskaper som klasebomber. Ifølge Vitals etiske retningslinjer skal det ikke investeres i selskaper som er innblandet i produksjon og distribusjon av strategiske komponenter til masseødeleggelsesvåpen som NBC-våpen (nuclear, biological og chemical), herunder landmimer og klasebomber.Vedtaket om å ekskludere Poongsan er basert på dokumentasjon hentet inn av Etikkrådet, som er Finansdepartementets rådgivende organ i den etiske forvaltningen av midlene i Statens Pensjonsfond Utland.Papastratos Cigarette settes på svartelisten fordi selskapet driver med produksjon og distribusjon av tobakk, som også er i strid med Vitals etiske retningslinjer.- Vital ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Som langsiktig investor legger vil til grunn at dette vil være en lønnsom investeringsstrategi over tid, sier porteføljeforvalter Lise Lindbäck i Vital i en melding.Det kan bli aktuelt å forlenge svartelisten. Vital har mellom 10 og 15 selskaper til observasjon hvor utviklingen følges nøye. Felles for selskapene er at det foreligger mistanke om at deler av deres operasjoner ikke er i samsvar med Vitals etiske retningslinjer.