Fredag la regjeringen frem sitt
forslag til ny eiendomsmeglingslov
  • strengere kompetansekravstrengere kompetansekrav
  • at advokater likestilles med andre eiendomsmeglere og meglere med hensyn til adgangen til å drive annen næringsvirksomhet enn eiendomsmegling at advokater likestilles med andre eiendomsmeglere og meglere med hensyn til adgangen til å drive annen næringsvirksomhet enn eiendomsmegling
  • at ikke hvem som helst skal kunne kalle seg megler.at ikke hvem som helst skal kunne kalle seg megler.
- Bortkastet tid uten glede for noen
. I en pressemelding sier Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) seg fornøyd med flere ting: Dog er NEF skeptisk til at tittelen statsautorisert eiendomsmegler forbys, og - ikke minst - forslaget om å kreve detaljerte timelister også ved provisjonsvederlag.- Det er vanskelig å se begrunnelsen for dette. Vederlag i prosent er nettopp en vederlagsform uavhengig av medgått tid og i vår bransje gjerne knyttet opp til "no cure no pay". Det vil si at risikoen er hos megler og ikke hos selger (noe den er ved timepris). Dette er en stor fordel for forbruker. Å føre og fremlegge timelister ved provisjonsbestemt vederlagsavtale gir feil sammenligningsgrunnlag.- Dette vil lett gi misnøye fra forbrukere som i etterkant regner seg ut til at det ville ha lønt seg med timepris, men man vil høre lite fra dem som har hatt fordel av denne vederlagsformen. Det er vanskelig å se hensikten når oppdragsgiver uansett må betale det prosentvise vederlaget som er avtalt, verken mer eller mindre. Å føre timeforbruksliste ved provisjonsavtalt vederlag er selvmotsigende og bortkastet tid uten glede for noen, sier NEF-formann Øivind A. Tandberg.Forbudet mot progressive provisjoner kaller han "et skritt tilbake".- Dette siden forbrukeren blir fratatt friheten til å velge hvordan han vil avlønne sin eiendomsmegler, avslutter han.