Da faller dommen i den såkalte tomtefestesaken, en dom som kan føre til at tomtefesteloven må endres på vesentlige punkter. Da faller dommen i den såkalte tomtefestesaken, en dom som kan føre til at tomtefesteloven må endres på vesentlige punkter. Dersom Høyesterett skulle komme til at paragraf 33 i tomtefesteloven er i strid med Grunnlovens paragrafer 97 og 105, vil viktige deler av loven være satt ut av spill. Selve tomtefesteloven vil bli stående, men de deler som Høyesterett eventuelt mener er grunnlovsstridige, vil være satt til side. Dermed blir det opp til Justisdepartementet å vurdere forslag til lovendring.En annen mulighet er at Høyesterett ikke underkjenner loven, men velger å legge inn sine tolkninger av den. Den tredje muligheten er at tingrettsdommene blir underkjent, og loven slik den lyder i dag godkjennes.Dommen vil også få stor betydning for rettsvesenet. Det er over 100 saker som venter på Høyesteretts beslutning før de kan komme opp for domstolene.