Fram til og med 2005 gjaldt det såkalte RISK-systemet for aksjer. Formålet med RISK var å opp- eller nedjustere aksjonærenes inngangsverdi slik at den samme inntekten ikke ble skattlagt både i selskapet ved opptjening, og hos aksjonæren ved salg.Den siste RISK-reguleringen kom 1. januar 2006.RISK-reglene gjaldt bare norske selskaper. Aksjonærer med aksjer i utenlandske selskaper kunne dermed komme dårligere ut hvis selskapet hadde en restriktiv utbyttepolitikk. Dette var i strid med prinsippet om likebehandling i EØS-avtalen.Finansdepartementet sa i brev av 30.8.07 at adgangen til å kreve RISK-regulering/endring av skjermingsgrunnlag for aksjer i selskaper hjemmehørende i andre EØS-stater må gjøres betinget av at skattyter selv fremskaffer den nødvendige dokumentasjonen.Dette vil for de fleste land si selskapets selvangivelse med vedlegg. Videre må dokumentasjonen foreligge for samtlige år av eierperioden, det er med andre ord ikke mulig å plukke ut år hvor man har positiv RISK og droppe år hvor man har negativ RISK.Du er selv ansvarlig for å oversette de utenlandske selvangivelsene/vedleggene til norsk. Er aksjene solgt i 2004 eller tidligere er det for sent, endringsadgangen gjelder kun tre år tilbake i tid.