Gro og Kjell Magne fikk for mye i pensjon

Seks av stortingspensjonistene har ikke oppfylt vilkårene for rett til pensjon, blant dem de tidligere statsministrene Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik.

Foto: Scanpix

Det konkluderer utvalget som har gransket stortingspensjonene. Disse har fått utbetalinger etter den såkalte 75-årsordningen der kravet er at summen av alder og funksjonstid på Stortinget skal være minst 75 år.De seks er de tidligere statsministrene og stortingsrepresentantene Gro Harlem Brundtland (Ap) og Kjell Magne Bondevik (KrF) og de tidligere stortingsrepresentantene Magnus Stangeland (Sp), Anders Talleraas (H), Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap) og Tore Austad (H)Utvalget mener at de ikke har oppfylt vilkårene for rett til pensjon i hele perioden de har vært i ordningen, fordi de har hatt inntekt fra arbeid som ligger over den lovlige grensen.Det har også vist seg at flere har fått pensjon til tross for at det er tvilsomt om de oppfyller kravet om at summen og alder og funksjonstid skal være minst 75 år. Grunnen til dette er at pensjonsordningen for stortingsrepresentanter har likestilt tid som statsråd med tid som stortingsrepresentant selv om statsrådene har egen pensjonsordning.32 av pensjonistene som er gransket, har oppfylt vilkårene for rett til pensjon i hele perioden de har vært med i ordningen. Utvalget anbefaler at det ikke gås videre med disse sakene.Kan miste pensjonUtvalget, som har vært ledet av professor Asbjørn Kjønstad, anbefaler at de seks sakene blir oversendt til styret for pensjonsordningen, som etter loven har myndighet til å treffe vedtak i sakene. Styret må også vurdere om løpende pensjoner skal stanses, om feilutbetalte pensjoner kan kreves tilbakebetalt og om eventuelle krav er foreldet.Pensjonistene kan anke vedtaket fra styret inn for Trygderetten.Utvalget anbefaler også at Stortingets presidentskap nedsetter en hurtigarbeidende lovkomité som gis i oppdrag å utarbeide utførlige bestemmelser om 75-årsordningen.Men utvalget vil også at det skal settes i verk tiltak straks. Pensjonsordningen bør få bistand til å vurdere tilbakebetalingskravene. I tillegg bør det innføres kontrollrutiner i forhold til løpende pensjoner.Kritikk av pensjonsstyretUtvalget kommer med kritikk av pensjonsordningens styre.- Styret har i meget begrenset utstrekning hatt kunnskaper om dette saksområdet, konkluderer utvalget.Blant annet har styret ikke foretatt en tilstrekkelig avklaring av vilkåret om at 75-årsordningen skal falle bort når pensjonisten får inntekt fra arbeid. Pensjonsordningen har også likestilt tid som statsråd med tid som stortingsrepresentant til tross for at det er separate pensjonsordninger for hver av disse gruppene. Saksbehandlingen har i stor grad vært muntlig slik at det er vanskelig å etterprøve det som har skjedd. (©NTB)