Solgte du aksjer eller fond før nyttår?

Er svaret ja, er neste spørsmål om du solgte tidsnok til å få fradrag for tapet på 2008-skatten. HegnarOnline spurte advokatfullmektig Joachim Johannessen i Skattebetalerforeningen.

Foto: Scanpix

Mange tapte penger på aksjer og fond i fjor, og noen valgte å selge før nyttår, for dermed å kutte 2008-skatten.Du får fradrag for 28 prosent av tapet.Solgte 23/12Blant disse var en av våre lesere, som solgte XACT Derivat BULL (OBXEXDBULL) 23/12. Dette er et fond som handles via Oslo Børs som en aksje, og er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på vanlig måte.- Pengene for salget kommer imidlertid inn på konto 2/1 2009. Dette står på sluttseddelen som jeg mottok på mail minutter etter at salget var gjort. Dette har jeg fremlagt for skatteetaten for tre ulike konsulenter, og alle sier tapet vil bli regnet med i ligningsåret 2008.- Men samtidig påstår noen på et nettforum at de har erfaring med at 22/12 er siste dag for aksjesalg om man skal få dette med på ligningsåret 2008, og at dette blant annet har noe å gjøre med at pengene da kommer på konto før eller på den 31/12. Personen som påstår dette sier at han har erfaring med dette fra tidligere, skriver leseren i en e-post til oss.Var dette tidsnok?Vi rettet spørsmålet til advokatfullmektig Joachim Johannessen i Skattebetalerforeningen.- Det at pengene for salget ikke kommer inn på skattyters bankkonto før 2/1 2009 er uten betydning. For aksjer registrert i VPS vil i praksis tidspunktet for registrering av eierskifte i VPS normalt kunne legges til grunn for tidfestingen. Når det gjelder registrering av aksjesalg i VPS, har den enkelte aksjonæren sin VPS-konto, og ved kontoendringer ved for eksempel kjøp og salg, vil vedkommende motta en endringsmelding fra VPS, sier han til HegnarOnline.Men solgte vår leser tidsnok for å få det registrert i 2008?- VPS har bekreftet at 24/12 og 31/12 ikke var oppgjørsdager. For at eierskifte skulle ha blitt registrert i VPS i 2008, så var siste handelsdato 23/12, sier Johannessen videre.Svaret på spørsmålet er altså ja.Generelt om gevinst og tap på aksjerGenerelt har ikke skatteloven noen spesielle tidfestingsregler for aksjegevinst/-tap.- En må da følge den alminnelige regelen i skatteloven § 14-2 første ledd (realisasjonsprinsippet). Det innebærer at aksjegevinster/-tap skal tidfestes til tidspunktet da selger har ervervet et ubetinget krav på vederlaget, det vil si når selger har stilt aksjene til disposisjon for kjøper, sier Johannessen.Finansdepartementet har videre uttalt at selger først antas å ha prestert sin ytelse (det vil si levert aksjene) når eierskiftet er registrert i (VPS). Denne uttalelsen gjelder spesifikt for aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA-er).- Men så lenge aksjene/fondet er registrert i VPS, er det uten betydning om aksjene er i et AS eller ASA. Så selv om uttalelsen fra Finansdepartementet omhandler aksjer i ASA-er, vil en nok kunne legge til grunn "registrering av eierskifte i VPS" som avgjørende også for aksjer i AS som er registrert i VPS, avslutter Johannessen overfor HegnarOnline.