Helsefarlig kloakkslam spres på dyrket mark

Hvis det kan være helsefarlig å benytte kloakkslam i veibygging, hvor farlig er det da å spre kloakkslam på dyrket mark? Totalt uansvarlig, sier Kurt Oddekalv.

Scanpix / Scanpix
Personlig økonomi

Kloakkslam er mye brukt til såkalt jordforbedring i jordbruket rundt om i Norge. Over 40.000 tonn i året og klart mest i Oslo og Akershus.Det er strenge regler for hvordan kloakkslam skal behandles og hvor det kan brukes, men er de strenge nok? Og hvor mye bedre blir jorda når den tilføres kloakkslam?Kurt Oddekalv i NMF sier til HegnarOnline at bruk av kloakkslam på dyrket mark er totalt uansvarlig.- Jeg er drita negativ til bruk av kloakkslam, sier han.En annen som er kritisk til bruk av kloakkslam i jordbruket, sier litt ironisk til HegnarOnline at det ikke er så rart at 9 av 10 bønder har egen kjøkkenhage.Kloakkslam - farlig som fyllmasse I flere av skogsbilveiene rundt Bergen er kloakkslam brukt som fyllmasse.Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund (NMF) skrev i et brev til kommunen den 9. Februar 2004 at dette ville utgjøre et forurensningsproblem på grunn av inneholdet av tungmetaller og hormonhermere, og fare for avrenning og forurensning av drikkevannet.Oddekalv viste til at Rådgivende Biologer hadde beregnet at det for hver kilometer vei ville gå med omtrent 300 tonn slam, inneholdende 0,5 kg kvikksølv, 0,7 kg bly og 0,15 kg kadmium.Ved inspeksjon fant også NMF takbly, plast og diverse andre forurensninger i fyllmassene. NMF skrev da også i brevet at de fryktet utlekking og avrenning av forurensninger til drikkevann med tilknytning til nedenforliggende bebyggelse.Hvis det er farlig å benytte kloakkslam i veibygging, hvor farlig er det da å spre det på dyrket mark?Kurt Oddekalv viser til at kloakkslam inneholder tungmetaller og så mye annet dritt at det er totalt uansansvarlig å spre det på dyrket mark. Han forteller blant annet om spredning av hormonhermere (hormonforstyrrende stoffer) som blant annet fører til at bekker med avrenning fra slike jordbruksområder bare inneholder hunnfisk.Mer om hormonforstyrrende stoffer (hormonhermere).Fakta om kloakkslam Kloakkslam er det man sitter igjen med i kloakkrenseanleggene når næringsstoffer og organisk materiale blir skilt fra avløpsvannet. Og jo bedre rensing jo mer slam.Totalt dreide det seg om 112.177 tonn i 2004 og av dette gikk 41.874 tonn til jordbruksformål , til såkalt jordforbedring. 63 prosent av dette ble brukt i Oslo og Akershus. I Hedemark, som produserte 6.627 tonn kloakkslam, ble det imidlertid ikke brukt et eneste gram til såkalt jordforbedring.Kloakkslammet og produkter som inneholder kloakkslam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt. Og der det er spredt kloakkslam kan det ikke dyrkes slike vekster før det er gått minimum tre år etter siste spredning.Kloakkslam kan heller ikke spres i eng eller brukes i gartnerier. Og i private hager, parker, lekeareal og lignende må slam kun brukes som del av et dyrkingsmiddel.Og etter at kloakkslammet er spredt utover skal det moldes ned, for eksempel ved pløying og harving, straks og senest 18 timer etter spredning.Alt dette fremgår av forskrifter og loven som hjemler behandlingen av kloakkslam.I de samme forskriftene er det også en paragraf som sier noe om hvor mye tungmetaller som Kadmium, Bly, Kvikksølv, Nikkel, Sink, Kobber og Krom som er tillatt i denne typen avfallsprodukter.Siden det finnes slike forskrifter og grenser, som referert over, må det også bety at det er tungmetaller av denne typen i kloakkslam.Enhver som disponerer slikt kloakkslam plikter også selv å utføre internkontroll i overensstemmelse med forskriftene for miljørettet helsevern av 25. april 2003 nr. 486.Har du erfaring med bruk av kloakkslam eller vet om noen som bruker kloakkslam der det produseres mat? Tips oss her .Si din mening om denne saken her

Nyheter
Politikk