Etter én måned med nøytralt syn på aksjer, anbefaler DnB NOR Kapitalforvaltning igjen sine kunder å overvekte aksjefond. Dette går frem av forvalterens august-rapport.- Vi synes at aksjer fremstår som den mest attraktive aktivaklassen sett i lys av at risikofrie kortrenter har falt ned mot null i de mest utviklede økonomiene, og at lange statsrenter vil etter vårt syn stige fremover, heter det.
- I ferd med å snuOvervekt i Norge/NordenMer aksjefond
DnB NOR viser videre til at selskapsresultatene har overrasket positivt, og at flere melder om økt aktivitet.- Ledende indikatorer fortsetter å peke i retning av at verdensøkonomien er i ferd med i snu, og vi ser nå flere og flere tegn til stabilisering i statistikken fra makroøkonomien. Aktiviteten i boligmarkedet i USA ser ut til å ta seg opp, og vi fikk for første gang på tre år en økning i boligprisene. Dette er viktig, siden det var i boligmarkedet mange av problemene startet. Vi ser også effektene av de historisk store stimulansene som er iverksatt, gjennom høyere etterspørsel fra globale myndigheter og svært lave sentralbankrenter, skriver forvalteren i rapporten.Regionmessig økes Norge og Norden til overvekt på bekostning av USA og Europa.- Begrunnelsen for dette er at vi ønsker å øke eksponeringen mot global vekst. Øvrige nordiske børser er også godt posisjonert for forbedringer i den globale økonomien grunnet regionens industrielle sammensetning (shipping, verksted, teknologi) som drar godt nytte av etterspørsel fra fremvoksende økonomier. Vi tror også NOK og SEK vil stryke seg i et slikt scenario, spesielt mot USD, noe vil allerede har sett, forklarer DnB NOR.For en kunde med lang tidshorisont og middels risiko er forvalterens normalanbefaling halvparten i aksjefond og halvparten i rentefond.- Vår anbefaling tilsier derfor å kjøpe noe mer i aksjefond, på bekostning av investeringene i rentefond/bankinnskudd, heter det.