Krav til Jernbaneverket om bedre punktlighet

Samferdselsdepartementet krever at Jernbaneverket (JBV) må sørge for å forbedre driftsstabiliteten på jernbanenettet, det vil si bedre punktlighet og færre forsinkelser.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Jernbaneverket får frist til 1. februar 2010 med å komme med «innspill» om hva som skal gjøres for å oppnå dette.Samferdselsdepartementet påpeker i et brev til Jernbaneverket at punktligheten har hatt «en nedadgående tendens siden toppåret 2005». Brevet er en oppfølging av et møte mellom departementet, Jernbaneverket og NSB den 9. september i år, der partene drøftet tiltak for å bedre den samlede driftsstabiliteten innenfor jernbanen.«For å opprettholde den positive trafikkutviklingen de kommende årene, er det sentralt å forbedre kundenes opplevde kvalitet av tilbudte tjenester», skriver departementet.Samferdselsdepartementet understreker i brevet - med kopi til NSB AS og Flytoget AS - at Jernbaneverket også har «et overordnet ansvar på vegne av sektoren for å sikre en best mulig driftsstabilitet i togtrafikken», og et overordnet ansvar for at målene om driftsstabilitet blir oppnådd. (NTB)

Nyheter
Næringsliv