Både Skatteetatens kontroll av grunnlagsdata og oppfølging av selvangivelser har klare forbedringsmuligheter, mener Riksrevisjonen.Skatteetaten bør forsterke sin kontroll av grunnlagsdata og i større grad gjøre egne undersøkelser av arbeidsgiverne, både for å sikre statens inntekter og skattebetalernes rettssikkerhet, ifølge en rapport som Riksrevisjonen la fram torsdag.- Ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse, som omfatter stadig flere opplysninger, og innføringen av leveringsfritak gjør at kontrollen med grunnlagsdata har blitt enda viktigere for å sikre korrekt ligning, heter det i Riksrevisjonens uttalelse.Undersøkelsen omfatter årene 2006, 2007 og 2008. I rapporten kommer det fram at kontrollene viser at folk tjener mer enn de oppgir. I 2008 medførte kontroller av selvangivelsene til lønnstakere og pensjonister, samt næringsdrivende og selskaper, at den alminnelige inntekten ble oppjustert med 10,5 milliarder kroner.- Dette viser etter Riksrevisjonens vurdering at skatteetatens kontroll av selvangivelsene er viktig både for statens inntekter og for den enkelte skattyter, ifølge rapporten.Finansdepartementet mener skatteetatens egne undersøkelser viser at kvaliteten på grunndataene er meget god og at manglende kontroll neppe medfører tap av betydning for staten. Departementet påpeker også i rapporten at skatteyterne har selvstendig ansvar for å kontrollere opplysningene. (©NTB)