Regjeringen foreslår flere skatte- og avgiftsendringer i forslaget til statsbudsjett for 2011.
Samtidig åpner regjeringen for at skatteoppgjøret for personlige skattytere kan sendes ut i flere puljer enn de to man har i dag.- Ved å gjøre dette, vil skattyterne få bedre service og fleksibiliteten i skattemyndighetenes arbeid øker, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.I dag får personlige skattytere oppgjør enten i juni eller oktober. De aller fleste lønnstagere og pensjonister får i juni; øvrige lønnstagere og pensjonister, samt personlige næringsdrivende og deres ektefeller, får i oktober.Regjeringen mener det er rom for 2-3 oppgjørspuljer mellom de to en har i dag, slik at flere av dem som nå må vente til oktober kan få oppgjør tidligere.Regjeringen foreslår også å avvikle ordningen med at skatteoppgjøret skal kunngjøres i form av annonser i papiravisene, og viser til at dette "har mistet sin praktiske betydning".Kunngjøringen har i dag blant annet betydning for beregningen av klage- og søksmålsfristene, og for fristene for beregning av forfall for restskatt, og er utgangspunktet for rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt.Som en følge foreslår regjeringen at disse beregningene i stedet knyttes til tidspunktet for når melding om skatteoppgjøret er sendt til skattyter. Samtidig foreslås klagefristen utvidet til seks uker, mens 10. august videreføres som tidligste klagefrist for juni-oppgjøret.Restskatt vil forfalle med samme betalingsfrister som i dag, regnet fra når melding om skatteoppgjøret er sendt skattyter. Tidligst mulige forfallstidspunkt for restskatt vil fortsatt være 20. august. Tilgodebeløp skal utbetales skattyter så snart som mulig, og senest tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.Ordningen med flere skatteoppgjør for lønnstagere og pensjonister får virkning for inntektsåret 2010, altså skatteoppgjøret som skattyterne mottar i 2011.