- Min første tanke da jeg leste forslaget til de nye reglene, var at nå er det mange som kommer til å ønske å gjøre om foretaket sitt til et AS.Advokat og managing partner Tore Paulshus i Deloitte Advokatfirma, snakker om fornyingen av aksjeloven, som etter mange svevende år har blitt satt ned på papiret og ut i virkeligheten.Revisorplikten for små selskaper er allerede fjernet, og kravet til aksjekapital er i ferd med å bli redusert til 30.000 kroner. Bak endringene ligger blant annet misnøye med de siste årenes oppblomstring av såkalte NUFer (Norskregistrert Utenlandsk Foretak).- At aksjekapitalkravet senkes til 30.000 kroner vil, uavhengig av noen små skjønnhetsfeil i forslaget, være et betydningsfullt incitament for alle typer næringsdrivende til å etablere seg i aksjeselskapsform, tror advokat og partner Bjørn-Olav Johansen i Deloitte.
Må være næringUoversiktligSkattefri omdanning
 • For å kunne omdanne skattefritt er det visse vilkår som må være oppfylt. Dette følger av skatteloven med tilhørende forskrift.For å kunne omdanne skattefritt er det visse vilkår som må være oppfylt. Dette følger av skatteloven med tilhørende forskrift.
 • Foretaket må drive skattepliktig næringsvirksomhet, noe som fordrer at man driver en økonomisk virksomhet for egen regning og risiko, og at denne virksomheten er av et visst omfang og karakter. Nettoverdien (også skattemessig) av det som skytes inn må minst tilsvare aksjekapitalen selskapet stiftes med. Det er videre slik at aksjekapitalens pålydende ikke kan settes høyere enn den netto positive egenkapital som fremkommer etter de ligningsmessige verdier. Aksjeselskapet skal overta den næringsdrivendes ligningsmessige inngangsverdier på de overførte aktivaene - med andre ord et krav til skattemessig kontinuitet.Foretaket må drive skattepliktig næringsvirksomhet, noe som fordrer at man driver en økonomisk virksomhet for egen regning og risiko, og at denne virksomheten er av et visst omfang og karakter. Nettoverdien (også skattemessig) av det som skytes inn må minst tilsvare aksjekapitalen selskapet stiftes med. Det er videre slik at aksjekapitalens pålydende ikke kan settes høyere enn den netto positive egenkapital som fremkommer etter de ligningsmessige verdier. Aksjeselskapet skal overta den næringsdrivendes ligningsmessige inngangsverdier på de overførte aktivaene - med andre ord et krav til skattemessig kontinuitet.
 • Det er et krav at tidligere eier av næringsvirksomheten enten selv eller ved ektefelle minst må eie minst 80 % av det nystiftede aksjeselskapet. De øvrige 20 % kan eies av personer med en særlig tilknytning til foretaket.Det er et krav at tidligere eier av næringsvirksomheten enten selv eller ved ektefelle minst må eie minst 80 % av det nystiftede aksjeselskapet. De øvrige 20 % kan eies av personer med en særlig tilknytning til foretaket.
 • For å kunne omdanne med skatte- og regnskapsmessig virkning pr 1.1. i omdanningsåret må aksjeselskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli samme år. Det forutsettes da at aksjeselskapet også har foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli samme året.For å kunne omdanne med skatte- og regnskapsmessig virkning pr 1.1. i omdanningsåret må aksjeselskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli samme år. Det forutsettes da at aksjeselskapet også har foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli samme året.
 • Rent praktisk stiftes aksjeselskapet ved at virksomheten skytes inn som et tingsinnskudd etter reglene i aksjeloven. Det må blant annet utarbeides en særskilt redegjørelse og åpningsbalanse som begge skal bekreftes av revisor. Aksjeselskapet kan også stiftes ved bruk av kontantinnskudd, da kan banken bekrefte dette.Rent praktisk stiftes aksjeselskapet ved at virksomheten skytes inn som et tingsinnskudd etter reglene i aksjeloven. Det må blant annet utarbeides en særskilt redegjørelse og åpningsbalanse som begge skal bekreftes av revisor. Aksjeselskapet kan også stiftes ved bruk av kontantinnskudd, da kan banken bekrefte dette.
 • Aksjeselskapet må være nystiftet. Når melding og protokoller, samt revisorbekreftelser, er behørig registrert og godkjent i Brønnøysund er omdanningen formelt gjennomført. I tillegg er det visse krav til dokumentasjon som må følges opp ved innlevering av selvangivelsen for det aktuelle omdanningsåret.Aksjeselskapet må være nystiftet. Når melding og protokoller, samt revisorbekreftelser, er behørig registrert og godkjent i Brønnøysund er omdanningen formelt gjennomført. I tillegg er det visse krav til dokumentasjon som må følges opp ved innlevering av selvangivelsen for det aktuelle omdanningsåret.
 • Et stort pluss ved skattefri omdanning er at du som eier kan velge å ikke overføre eksempelvis fast eiendom og at du fritt kan overføre finansielleaktiva (selv om disse i utgangspunktet ikke hadde noe med næringsvirksomheten å gjøre). Det siste er gunstig hvis man eksempelvis sitter på aksjer der latent skattepliktig gevinst er stor, da man som følge av fritaksmetoden er nesten unntatt fra gevinstbeskatning i aksjeselskapet. Det er fremdeles 0,84 % skatt også for denne type gevinster i aksjeselskapet, men regelen er foreslått opphevet.Et stort pluss ved skattefri omdanning er at du som eier kan velge å ikke overføre eksempelvis fast eiendom og at du fritt kan overføre finansielleaktiva (selv om disse i utgangspunktet ikke hadde noe med næringsvirksomheten å gjøre). Det siste er gunstig hvis man eksempelvis sitter på aksjer der latent skattepliktig gevinst er stor, da man som følge av fritaksmetoden er nesten unntatt fra gevinstbeskatning i aksjeselskapet. Det er fremdeles 0,84 % skatt også for denne type gevinster i aksjeselskapet, men regelen er foreslått opphevet.
Krav til aksjekapital
 • Kravet til minste aksjekapital i et AS reduseres fra 100.000 kroner til 30.000.Kravet til minste aksjekapital i et AS reduseres fra 100.000 kroner til 30.000.
 • De 30.000 kronene skal kunne benyttes til å dekke stiftelseskostnadene, og bankene skal kunne bekrefte aksjeinnskuddene, dersom de gjøres i penger.De 30.000 kronene skal kunne benyttes til å dekke stiftelseskostnadene, og bankene skal kunne bekrefte aksjeinnskuddene, dersom de gjøres i penger.
Revisjonsplikten
 • Et aksjeselskap kan etter endringene i aksjeloven velge bort revisjon hvis følgende tre vilkår er oppfylt; driftsinntekter under 5 millioner kroner, balanse under 20 millioner kroner og maksimalt 10 årsverk.Et aksjeselskap kan etter endringene i aksjeloven velge bort revisjon hvis følgende tre vilkår er oppfylt; driftsinntekter under 5 millioner kroner, balanse under 20 millioner kroner og maksimalt 10 årsverk.
 • Hvis et AS oppfyller alle tre vilkår, kan generalforsamlingen gi styret fullmakt til å bestemme at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, men det er opp til styret å benytte seg av dette eller ikke.Hvis et AS oppfyller alle tre vilkår, kan generalforsamlingen gi styret fullmakt til å bestemme at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, men det er opp til styret å benytte seg av dette eller ikke.
 • De nye reglene gjelder ikke for morselskap i aksjekonsern, det vil si der morselskap eier mer enn 50 prosent i et annet selskap.De nye reglene gjelder ikke for morselskap i aksjekonsern, det vil si der morselskap eier mer enn 50 prosent i et annet selskap.
Men hva med de som i dag driver sin virksomhet enten som et enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller via et NUF? Vil man kunne reetablere denne virksomheten i et norsk aksjeselskap når de nye forslagene til minimumsbetingelser trer i kraft?Svaret er ifølge Johansen et ubetinget ja.- Spørsmålet er vel mer hvilke konsekvenser dette vil kunne få, og hvilke konsekvenser man er beredt på å ta.De som i dag driver i enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap vil skattefritt kunne omdanne sine eksisterende virksomheter til et aksjeselskap basert på de nye minimumsbetingelsene.Det å omdanne er i realiteten å bruke eksisterende virksomhet som et stiftelsesinnskudd (tingsinnskudd) ved etableringen av et aksjeselskap. Dette fordrer i utgangspunktet at man driver skattepliktig næringsvirksomhet og at verdien av virksomheten minst tilsvarer aksjekapitalens størrelse.- Innskuddet vil da fullt ut kunne skytes inn ved tingsinnskudd. Hvorvidt man skal gjennomføre en slik omdanning som en skattefri eller skattepliktig transaksjon bør vurderes nøye, påpeker Johansen.Det man må vurdere er virkelig verdi opp mot skattemessig verdi på aktivaene man ønsker å overføre. Her er det lurt å hente hjelp fra de som kan det.Johansen forteller videre at det for NUF i dag ikke finnes tilsvarende regler. Her kan man forsøke å søke skattelempe, men det skal finnes lite praksis som støtter dette.- Regjeringen kan selvsagt innstille på at slikt samtykke skal gis, men det enkleste ville antagelig være å lovfeste en rett også for NUF til skattefritt å omdanne næringsvirksomhet til aksjeselskap, mener advokaten.- Men for de som driver NUF vil dette uansett ikke løse hele problemet, fortsetter han.En skattefri omdanning av virksomheten i Norge medfører nemlig at hovedforetaket blir eneeier av aksjene i det omdannede aksjeselskapet. En overføring av aksjene fra hovedforetaket til norsk eier vil i utgangspunktet regnes som skattemessig realisasjon i etableringslandet og mulig skattepliktig utbytte i Norge. Det kan selvsagt være tilsvarende regler som vår fritaksmetode der hvor hovedforetaket er hjemmehørende, men dette må sjekkes nøye. Uansett løser ikke det utfordringen med vederlag og eventuell utbytteproblematikk.- Har man først fått etablert et norsk aksjeselskap, kan man etter de nye reglene for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjeutbytte i skatteloven vurdere å fusjonere hovedforetaket og det norske aksjeselskapet skattefritt. En slik fusjon forutsetter at transaksjonen skjer til skattemessig kontinuitet. Ligger hovedforetaket i et lavskatteland innenfor EU/EØS er det en forutsetning at det drives reell virksomhet i hovedforetaket. I tillegg må man selvsagt sjekke om dette også er håndterbart i det landet hovedforetaket er etablert.- Som en slags oppsummering bør man kunne hevde at skattefri omdanning av et NUF både er utfordrende og komplisert, med uoversiktlige konsekvenser - i alle fall slik det ser ut i dag, konkluderer Johansen.