Schibsted Media Group iverksetter tiltak som vil redusere kostnadsbasen i virksomhetsområdet Mediehus Skandinavia med ca. 190-210 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.Deler av effekten kommer som følge av at antall årsverk blir redusert med 160-200. Tiltakene vil bli implementert i perioden 2012-2014, med hovedvekt i 2012.Tiltakene retter seg mot virksomheten i Media Norge og VG i Norge, samt Schibsteds virksomheter i Sverige, hovedsakelig Aftonbladet.I Media Norge og VG vil det bli gitt tilbud om gavepensjon til ansatte som fyller 62 år i 2012-2014. Dette er en videreføring av tidligere programmer, som innebærer at ansatte kan gå av med pensjon fra fylte 62 år.Det gis identiske tilbud til ansatte i Media Norge og VG.Ordningen ventes å medføre en redusert kostnadsbase på ca. 70-90 millioner kroner i Schibsteds norske virksomhet. Antall årsverk vil bli redusert med i størrelsesorden 100-120. Programmet blir implementert gradvis i perioden 2012-2014.Schibsted opplyser også om at VG har besluttet å heve løssalgsprisen på fredager fra 17 til 20 kroner med virkning fra 7. oktober 2011. Prisendringen vil ha en positiv helårseffekt på driftsresultatet (EBITDA) på 20-25 millioner kroner.