Skatteetaten vant over Gerdt Larsen i Strasbourg

Den norske staten ved skatteetaten vant saken som tre norske selskaper har reist for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg.

Personlig økonomi

Skatteetaten påla i 2007 de tre norske Berge Gerdt Larsen-selskapene Bernh Larsen Holding AS, Kver AS og Increased Oil Recovery AS å legge fram kopier av alt materiale som var å finne på selskapenes felles dataserver.Selskapene hevdet at dette var i strid med artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som omhandler respekt for privatlivets fred, familie, hjem og korrespondanse.I sin kjennelse torsdag sier EMD at det ikke foreligger noe brudd på artikkel 8.EMDs kjennelse er på linje med norske domstolers rettsavgjørelser i saken, nemlig at skattemyndighetenes muligheter til å handle ikke kan begrenses selv om en skattyter nytter et såkalt «blandet arkiv, det vil si arkiv som kan inneholde data som også tilhører andre skattytere». (©NTB)

Nyheter
Næringsliv