Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen torsdag 16. mai 2013Statsminister Jens Stoltenberg har plutselig fått hastverk med å endre skattesystemet og skattesatsene. Først fikk vi vite, under en hasteinnkalt pressekonferanse mens Høyre avholdt landsmøte, at selskapsskatten vil bli satt ned fra 28 til 27 prosent, og nå, under et frokostmøte forleden, fikk vi vite at reduksjonen i selskapsskatten kan føre til en reduksjon også i personskatten. I dag er skatten på alminnelig inntekt 28 prosent både for selskaper og personer. Personlige skatteytere betaler så toppskatt og trygdeavgift i tillegg.At skattesatsen er lik, skyldes at det raskt vil komme tilpasninger hvis det er forskjellige satser for selskapsskatt og personskatt. Slik sett, er vårt skattesystem fornuftig.
Men en mulig reduksjon i personskatten vil vi, hvis Stoltenberg fortsatt er statsminister, ikke få før tidligst i 2017, for Stoltenberg vil avvente utredningen fra Scheel-utvalget som nettopp skal vurdere symmetrien i beskatningen.Er det en ting Hans Henrik Scheel i Statistisk sentralbyrå er opptatt av, er det likhet i skattesatsene.Lavere skatt for personer og husholdninger blir det neppe. Men i et valgår er det sikkert noen som vil tolke Stoltenbergs utspill slik.
Tatt i betraktning at Stoltenberg og de rødgrønne hittil har reagert med feber og fortvilelse hver gang opposisjonen har snakket om skattelettelser, er Jens Stoltenbergs nye linje noe overraskende, men han har altså lyttet. Skattesatser kan gå ned.Dog er det fortsatt slik at det samlede skattenivået skal være det samme (i prosent av BNP).Det betyr at reduksjonen i selskapsskatten fra 28 til 27 prosent, som er anslått til tre milliarder kroner, skal tas inn i økt beskatning av oljeindustrien og økt skatt på boliger og næringseiendom.Den store utfordringen er at en reduksjon i skattesatsen for personlige skatteytere med ett prosentpoeng (fra 28 til 27 prosent på alminnelig inntekt), vil koste statskassen et sted mellom 15 og 20 milliarder kroner. Senker man selskapsskatten fra 28 til 22 prosent, som er nivået i Sverige, og føler opp med en tilsvarende reduksjon i personskatten, blir det store provenybeløp som må tas inn andre steder.Stoltenberg har regnet på det, og sier skattetapet vil bli 75 milliarder kroner, og det kan tas inn igjen med en økning i momsen på fem prosentpoeng, alternativt en økning i trygdeavgiften på fem prosentpoeng eller en økning i arbeidsgiveravgiften på fem prosentpoeng.Man kan kalle en reduksjon i selskapsskatten og personskatten mye rart, men staten vil altså ha tilbake alt sammen.Vi har sansen for at Stoltenberg vil senke selskapsskatten i tråd med hva våre naboland har (eller vil få), men vi har ikke hørt mange si at denne marginale reduksjonen, når den kommer, vil være viktig for bedrifter som er konkurranseutsatt og sliter. Regjeringen ville trolig oppnådd mye mer for næringslivet hvis formuesskatten ble fjernet (cirka 15 milliarder kroner), og da behøvde man heller ikke senke skatten for personlige skatteytere for å få symmetri.Hastverk er lastverk.