Fem års fengsel for Gerdt Larsen

Investor Berge Gerdt Larsen er i Bergen tingrett dømt til fengsel i fem år og en bot på 3 millioner kroner. Dette sier Gerdt Larsen.

Personlig økonomi

Halvparten av fengselsstraffen er gjort betinget.Den 61 år gamle næringslivstoppen er dømt for brudd på straffelov og ligningsloven. Han var tiltalt for å ha tappet et selskap for penger, for å ha ført penger ut av landet og for å ha en skjult utenlandsformue.Larsen frifinnes for et krav om inndraging av 31,6 millioner kroner. Han må betale 1 million kroner i sakskostnader. (©NTB)Her finner du hele dommenGerdt Larsen har sendt ut følgende pressemelding:PRESSEMELDINGVedrørende første rettsrunde i straffeskattesaken mot Kver AS og styreformann Berge Gerdt Larsen:• For påstått feilprising av antatt salgspris av to aksjeposter i 1997-2000• For påstått feilprising av antatt salgspris for utenlandske aksjeposter for formuesskatt fra 1997-2007REDEGJØRELSE FRA KVER AS v/STYREFORMANN OG EIER BERGE GERDT LARSENI dag, 4. oktober 2013, har Kver AS (Kver) og styreformann og eier Berge Gerdt Larsen (BGL) mottatt utskrift av domsavsigelsen fra Bergen tingrett i ovennevnte skattestraffesak. Skattesaken er en del av et stort sakskompleks med en mengde rettssaker knyttet til skatteplikt, erstatning og taushetsbrudd. I tillegg følger skattesaker i rettssystemet mellom selskaper og personer i den såkalte BGL-sfæren, Skatt vest og Hordaland politidistrikt fra 1996. Altså fra forrige årtusen.Professor dr. juris Frederik Zimmer, en av de ledende norske skattejuristene, har anført at rettssystemet i skattesaker i Norge "er et av de mest primitive i den vestlige verden". Utallige ganger er det påpekt mangelfull, eller ingen, kvalitetssikring ved etatene i Bergen i tilknytning til sakskomplekset. Skatt vest er likevel ikke fratatt ligningskompetansen og etterforskningen i denne skattestraffesaken, eller i de andre sakene, noe som truer rettssikkerheten.Begge parter varsler ankeBåde påtaleansvarlig Elisabeth Deinboll og Kver/BGL har varslet anke for de forhold en ikke får medhold i. Deinboll ønsket å forhåndsberamme tid i Gulating lagmannsrett fra august 2014, uten at tingrettsdommen forelå, noe som ble avvist av lagmannsretten. Forsvarsadvokat Svein Aage Valen varslet samtidig at etterforskningen ikke var sluttført, da vesentlig bevis manglet.Ikke rettskraftige domspremisserSaken reiser prinsipielle rettsspørsmål som ikke har vært prøvd i domstolene tidligere, som ulovfestet gjennomskjæring i skatteretten. Gjennomskjæringen tilfredsstiller ikke lovens krav i strafferetten. Likeledes brukes norsk formuesberegning for ligningsverdi for utenlandske aksjer, i stedet for lovens krav om antatt salgspris, som vist til nedenfor.Tingrettsdommen vitner om synsing om internasjonal forretningsvirksomhet og forutinntagelser fra offentlige ansatte og savner enhver forankring i eksisterende rettskilder. For å sitere Ibsen: Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest.Nettverksmodellen som har vært brukt så vellykket fra 1995, og brukes den dag i dag, har ikke blitt forstått. Selskaper som DNO International ASA, Det norske oljeselskap ASA og Petrolia SE har vært skapt basert på denne nettverksmodellen.Tingrettsdommen ble derfor som forventet fra en inhabil rett i Bergen, den samme som påstanden fra etatene i Bergen: 2,5 år frihetsberøvelse og 2,5 år betinget, grunnet foreldelse. Dommen tar ikke hensyn til det forsettlige taushetsbruddet, ei heller foreldelse i over 10 år som skulle gitt betinget frihetsberøvelse etter ordinære rettsregler. Derimot frafalt tingretten påstanden fra Deinboll om inndragning av 28 millioner kroner, hvor Deinboll ville bruke Bergen tingrett som ligningsmyndighet. Dette er uansett i strid med EMK-lovene om dobbeltforfølging og dobbeltstraff, samt Riksadvokatens rundskriv, som etatene i Bergen har brutt kontinuerlig.Beregning av antatt salgspris for aksjeposterDe sakkyndige vitnene er enige om at beregning av antatt salgspris, spesielt for unoterte, illikvide aksjeposter, som i denne saken, ikke er en eksakt vitenskap. I denne skattestraffesaken kreves tilnærmet 100 % bevis for antatt salgspris, noe som er uforenlig med et slikt beregningsprinsipp. Resultatet er at rettssikkerheten er i fare for alle i næringslivet som daglig kjøper og selger aksjeposter og selskaper.InhabilitetHelt fra 2006 har privatetterforsker Ola Thune, tidligere avdelingsleder i Kripos, etterforsket etatene i Bergen og deres tjenestemenn. Thune-rapporten er nå ferdigstilt og er sendt til Riksadvokaten, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten brukes i alle skattesaker og erstatningssaker der det anføres at Skatt vest er inhabile, herunder i herværende sak. Grunnlaget er at regiondirektør Karl Husabø og den øverste ledelsen i Skatt vest anses skyldig, eller medskyldig i brudd på norsk lov og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.Likeledes er tidligere avdelingsleder Kaare Songstad, som startet sakskomplekset i 2002, funnet inhabil av Sivilombudsmannen. Som politiadvokat i Bergen og etterforskningsleder i sakskomplekset fra 2004 til 2007 har Borgarting lagmannsrett funnet Songstad skyldig i taushetsbrudd. Riksadvokaten instruerte senere Spesialenheten for politisaker å etterforske Songstad. Saken ble henlagt på grunn av foreldelse.Anførsel om inhabilitet for Hordaland politidistrikt og Bergen tingrett er under vurdering og den private etterforskningen av de tre Bergensetatene fortsetter for fullt. Bergen tingrett er tidligere dømt inhabil av Gulating lagmannsrett, på grunn av taushetsbruddet. Regjeringsadvokat Bjerkvoll, på vegne av staten, anførte til Høyesterett at taushetsbruddet kunne skyldes tjenestemenn ved Skatt vest, Hordaland politidistrikt, eller Bergen tingrett. I henhold til Domstolloven skal saken ikke kunne ankes når én rettsinstans har dømt en annen rettsinstans inhabil. Likevel valgte Deinboll å anke saken til Høyesterett, som likevel behandlet saken. Vi anser derfor Høyesteretts avgjørelse om å behandle saken som ugyldig. Bergen tingrett er følgelig inhabil etter den rettskraftige kjennelsen ved Gulating lagmannsrett.Brudd på EMKEn rekke brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon er påpekt i skattestraffesaken, herunder:• Dobbelforfølgelse/dobbelstraff for straffeskatt og straffeforfølgelse for samme forhold om feil salgspris på aksjeposter• Ikke-rettferdig rettergang• Selvinkrimineringsvernet• Partisk bevisførsel uten politietterforskning da inhabile skattetjenestepersoner er anmelder, etterforsker og sakkyndige• Foreldelse da påståtte forseelser er fra forrige årtusen• En rekke falske politianmeldelser fra skattevesenet i Bergen med vikarierende motiver. Anmeldelsene ble følgelig henlagt uten etterforskningKrav om erstatningPå grunn av de ulovlige handlingene, utført av tjenestemenn i politi- og skatteetatene i Bergen, ble BGL og Kver tilkjent erstatningsvern av Borgarting lagmannsrett. Erstatningskravene for hele sakskomplekset vil bli betydelige.

Nyheter
Næringsliv