Etter at det nye regelverket for alderspensjon trådte i kraft i 2011 har mange valgt å ta ut alderspensjon tidlig. Dermed får de en lavere årlig pensjon enn om de hadde ventet med uttaket. Kjøpekraften for en gjennomsnittlig alderspensjonist har likevel økt med 34 prosent fra utgangen av første halvår 2005 til 2014, ifølge Nav.– Isolert sett kan det se ut som om kjøpekraften for noen av de yngste pensjonistene har gått ned de siste par årene. Men tidlig uttak er frivillig og betyr bare at mange har valgt å spre pensjonsutbetalingene sine over flere år, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.Ved utgangen av første halvår 2014 var det 821.000 alderspensjonister i Norge, noe som er en økning på rundt 5 prosent sammenlignet med i fjor. Omtrent 9 prosent av alderspensjonistene er i gruppen 62-66 år. Disse utgjør nå over en firedel av befolkningen i denne aldersgruppen.– Selv om antall alderspensjonister fortsatt øker, er veksten noe avtagende. Dette skyldes at det hittil i år var færre som tok ut alderspensjon da de fylte 67 år sammenlignet med fjoråret, sier Lien.Andelen alderspensjonister som mottar minstepensjon, sank fra 31 prosent ved utgangen av første halvår 2005 til 19 prosent i samme periode i 2014 da 154.400 alderspensjonister mottok minstepensjon