Slakter Scheel-utvalgets dødsliste og boligskatt

- Svært kort og overfladisk. Leter etter penger. Ensidige argumenter for å fjerne fradrag, sier skatteeksperter, og peker på skatten som «blir det største problemet» for mange.

Personlig økonomi

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at Scheel-utvalget før jul foreslo store endringer i skattesystemet .Mest debatt har det nok vært rundt forslagene om økt boligbeskatning .I går skrev vi at Eiendom Norge (ikke overraskende) var kritisk til mange av forslagene.- Veldig uferdig rapportSkattebetalerforeningen skriver i sin høringsuttalelse at Scheel-rapporten var veldig uferdig, og savner konsekvensutredninger en rekke steder.- Vi forventer at et mer fullstendig lovforslag, med konkrete forslag til lovendringer, sendes på egen høring, heter det.Videre har foreningen ingen innvendinger mot at selskapsskattesatsen kuttes til 20 prosent.- Men vi mener denne satsen kun bør gjelde i selskapssektoren. En tilsvarende reduksjon av satsen for personlige skattytere skaper store utfordringer med inndekning og vrir i for stor grad beskatningen over på skattlegging av bruttoinntekt, går det frem av uttalelsen.Slakter fradragsdødsliste Scheel-utvalget satte i sin rapport opp en dødsliste over fradrag det mener bør fjernes.Utvalget mener mange fradrag er svakt begrunnet.Skattebetalerforeningen er uenig i at en rekke fradrag skal fjernes, samt begrunnelsen for dette.- Utvalgets drøftelser av de ulike fradragene er svært korte og overfladiske, og bærer etter vårt syn preg av at utvalget «leter etter penger» til inndekning av sine øvrige forslag.- Det er ingen veiing av argumenter for og imot, kun ensidige argumenter for å kvitte seg med fradragene, skriver foreningen, som trekker frem pendlerutgifter som et eksempel.Dette er ifølge skatteekspertene utgifter en har fordi en må bo borte fra hjemmet på grunn av arbeidet.- Etter vårt syn er det mest naturlig å se på pendlerfradraget som et inntektstilknyttet fradrag, noe som da begrunner fradragsretten, heter det.Skattebetalerforeningen støtter heller ikke fjerning av BSU-ordningen (boligsparing for ungdom) og fradraget for fagforeningskontingent.- Formuesskatten bør bortTil slutt er foreningen sterkt imot i at skatten på egen bolig skal skjerpes, blant annet i form av at ligningsverdier av primær- og sekundærbolig økes til 80 prosent av anslått markedsverdi.- Vårt primære standpunkt er at formuesskatten bør oppheves. Vi mener det er uheldig å ha en (nesten) særnorsk skatt, som kun rammer norsk eierskap, heter det.- Slik vi ser det, er det flere fordeler enn ulemper med en forholdsvis lav skatt på bolig. Det å eie sin egen bolig bbidrar til sosial trygghet og stabilitet, noe vi anser som viktig, går det videre frem av høringsuttalelsen.- Bolig gir ikke likviditet Skatteekspertene kommer også inn på den kjensgjerning at egen bolig ikke gir likviditet til å betale skatt.- En kan ikke forvente at vanlige folk skal selge boligen og investere pengene i noe som kaster mer av seg eller gir økt likviditet. Økt formuesskatt blir således det største problem for dem som ikke har penger å betale med.- Selv med utvalgets forslag om høyere fribeløp, kan en så stør økning i formuesskatten på egen bolig gjøre at enkelte for problemer med å sitte på boligen, for eksempel når den ene ektefellen faller fra, skriver foreningen.Scheel-utvalgets rapport her.

Nyheter
Politikk