Etterspørselen etter boliglån stiger

Norske husholdninger etterspør mer boliglån, men nå kommer innstramningene.

rente.jpg

Norges Bank melder i sin siste utlånsundersøkelse at bankene forteller om høyere etterspørsel etter lån fra husholdningene i 2. kvartal 2015.Etterspørselen var høyere enn bankene hadde ventet seg.Samtidig fortsatte etterspørselen etter fastrentelån å øke, etter den sterke oppgangen i 1. kvartal.Bankene forventer samlet sett uendret låneetterspørsel fra husholdningene i 3. kvartal.Strammere utlånspraksisSamtidig melder bankene om uendret kredittpraksis overfor husholdningene i 2. kvartal, og de forventer strammere praksis i 3. kvartal, særlig for førstehjemslån.Makroøkonomiske utsikter, risikovilje og kapitaldekning trekkes frem som forklaringsfaktorer. - Innstrammingene har trolig også sammenheng med regjeringens forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig som virker fra 1. juli i år. - Bankene varsler innstramminger i lånebetingelsene for maksimal gjeld i forhold til inntekt og boligens verdi i 3. kvartal, skriver sentralbanken.Bankene forteller videre om lavere utlånsmarginer overfor husholdningene i 2. kvartal. Forventningen er at marginene vil falle ytterligere i 3. kvartal.Bedrifter: Marginene faller Til ikke-finansielle foretak melder bankene om uendret låneetterspørsel i 2. kvartal, mens etterspørselen etter fastrentelån økte noe.Forventningen er at låneetterspørselen faller noe i 3. kvartal.Kredittpraksisen var uendret, og ventes om lag uendret i 3. kvartal.Overfor næringseiendom melder bankene om litt strammere kredittpraksis i 1. kvartal, og forklarer dette med makroøkonomiske utsikter, næringsspesifikke faktorer og kapitaldekning.Utlånsmarginene til foretakene falt i 2. kvartal, mot ventet ingen endring. Bankene venter en liten marginøkning i 3. kvartal, samt at enkelte andre lånebetingelser strammes litt inn.Rapporten fra Norges Bank her.