Lettelser i eiendomsskatten

Finansdepartementet har lagt frem forslag til endringer i eiendomsskatteloven. Forslaget vil innebære skattelette.

Personlig økonomi

Artikkel av:  advokat/partner Rune Andersen, Bing Hodneland advokatselskapi Bing Hodneland advokatselskap DA.GenereltFinansdepartementet har nylig sendt ut et høringsnotat hvor det foreslås lettelser i eiendomsskatten for næringslivet. Lettelsene innebærer at det ikke skal ilegges eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv i såkalte «verk og bruk». Det foreslås to ulike alternativer, og departementet vil ta endelig stilling til hvilket alternativ som skal velges etter høringsrunden som avsluttes 18. september.Skatt på fast eiendomEiendomsskatt er en kommunal skatt på fast eiendom. Det er frivillig for kommunene å skrive ut eiendomsskatt. Dersom kommunen velger å pålegge eiendomsskatt, kan eiendomsskatten skrives ut etter ulike alternativer.  Et av utskrivningsalternativene er «verk og bruk». Til «verk og bruk» omfattes blant annet fabrikker og industrielle verk.Skatt på produksjonsutstyrLøsøre skal i utgangspunktet ikke inngå i eiendomsskattegrunnlaget. For næringseiendommer som er definert som «verk og bruk» skal imidlertid maskiner som er installert for å betjene produksjonen eller virksomheten tas med i eiendomsskattegrunnlaget. For andre næringseiendommer enn verk og bruk skal det ikke utskrives eiendomsskatt på slikt driftsutstyr. Det er dermed en forskjellsbehandling mellom de ulike næringseiendommene.I flere tilfeller vil selskapet eie produksjonsutstyr som er verdt vesentlig mer enn selve tomten og anlegget for øvrig. Produksjonsutstyret verdsettes ofte til substansverdi eller teknisk verdi som kan gi et grunnlag som overstiger omsetningsverdien. Spesielt i slike tilfeller kan eiendomsskatten slå urimelig ut.Departementet har i høringsnotatet erkjent dagens uklare og urimelige regel:«Det synes ikke mulig å formulere den gjeldende regelen om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv., slik den har utviklet seg gjennom rettspraksis, på en måte som virker klargjørende i de fleste tilfeller. En klarere regel forutsetter dermed at grensen for hva som skal være eiendomsskattepliktig flyttes.»Når selv departementet har problemer med å formulere gjeldende rett på en klargjørende måte, er det prisverdig at det foreslås endringer som gir skattyter mer forutberegnelighet.Endringsforslaget innebærer at det ikke skal ilegges eiendomsskatt på produksjonsutstyr. Det foreslås to alternativer. Endringene skal etter forslaget ikke gjelde for vannkraftanlegg.Alternativ 1Alternativ 1 innebærer at utskrivingsalternativet «verk og bruk» opprettholdes, men at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fritas fra eiendomsbeskatning. Det er foreslått at det i eiendomsskatteloven § 4 annet ledd fjerde punktum uttrykkelig presiseres at «produksjonsutstyr og –installasjonar» ikke skal regnes med.Alternativ 2Alternativ 2 innebærer at utskrivingsalternativet «verk og bruk» oppheves. Etter dette alternativet vil anlegg definert som «verk og bruk» bli ilagt eiendomsskatt etter utskrivningsalternativet «næringseiendom». I forslag til endring i lovens § 4 er det tatt inn nærmere avgrensning av hva som skal regnes som næringseiendom. Også her foreslås det tatt inn en presisering av at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ikke skal regnes med.SkatteletteDe utallige tvistene som gjelder spørsmålet om driftsutstyr skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget, viser i seg selv at reglene verken er forutsigbare eller klare. Slik sett er loven overmoden for endring.Begge alternativene vil utjevne den ulikheten som eksisterer for utskriving av eiendomsskatt mellom verk og bruk og annen næringseiendom. Regelverket vil også bli klarere og mer forutsigbart.Selskaper som i dag ilegges eiendomsskatt på produksjonsutstyr eller produksjonsinstallasjoner vil få redusert eiendomsskatten. Det kontroversielle er selvsagt at kommunene får redusert inntektene. Hva utfallet av den politiske behandlingen blir, gjenstår å se.Artikkelen er skrevet av advokat/partner Rune Andersen, Bing Hodneland advokatselskap DA.

Nyheter
Næringseiendom