De 4 viktigste tallene i statsbudsjettet 2016

Statsbudsjettet for 2016 er stappet med viktige tall, men det er fire tall som er viktigere enn alle de andre. De fire tallene avgjør egentlig alt.

Stortinget Foto: Scanpix Aas, Erlend

Statsbudsjettet 2016: De fire viktigste tallene i hele statsbudsjettet for 2016 er; oljeprisen, oljeinvesteringen, de produksjonsavhengige petroleumsinntektene og verdien på oljefondet.I år blir oljeinvesteringene viktigere enn i tidligere år, fordi de er på vei ned og fordi de gjennom sin vekst og størrelse de siste årene har bidratt med betydelige stimulanser til BNP-veksten. I år blir tallet ekstra viktig fordi mange har spådd at investeringene vil falle kraftig.I budsjettet for 2015 ble det lagt til grunn at de ville bli på 220 milliarder kroner i år. I revidert la regjeringen til grunn at den ville falle med 10,6 prosent til 196,5 milliarder kroner.SSB har allerede anslått at oljeinvesteringene vil falle til 193 milliarder kroner i år.Regjeringen legger til grunn oljeinvesteringene vil falle med 8,1 prosent i 2016 og med 5,5 prosent i 2017.Det anslås likevel at BNP vil vokse med 1,2 prosent neste år, til 3.234,7 milliarder kroner, og at BNP for Fastlands-Norge vil øke med 1,8 prosent, til 2.717,8 milliarder kroner.OljeprisenOljeprisen, produksjonenog inntektene bestemmer i grove trekk hvor mye penger staten har å rutte med, hvor stort overskuddet blir og hvor mye som kan overføres til oljefondet. Og jo større oljefondet er jo mer oljepenger kan det brukes over budsjettet.I fjor lå oljeprisen i snitt på 621 kroner. I statsbudsjettet for 2015 ble prisanslaget i fjor høst satt til 650 kroner, men i det reviderte budsjettet for 2015 ble oljeprisestimatet senket fra 650 til 480 kroner per fat. 2016-anslaget ble kuttet fra 558 til 529 kroner.For inneværende år tror regjeringen nå på 432 kroner. I statsbudsjett for 2016 tror regjeringen på en oljepris på 440 kroner. I dag ligger den på 435 kroner.I 2017 tror regjeringen imidlertid at oljeprisen fortsetter opp til 474 kroner i snitt!I revidert nasjonalbudsjettet for 2015 ble anslaget for petroleumsinntektene senket fra 342 til 251,6 milliarder kroner. Nå er anslaget senket med ytterligere 4,7 milliarder kroner til 246,9 milliarder kroner i år.For 2016 legges det til grunn at petroleumsinntektene vil bli på 233,1 milliarder kroner. Det er for eksempel nesten 45 prosent lavere enn i 2012.De lavere petroleumsinntektene bidrar også til at de totale inntektene, 1.241,8 milliarder kroner, er 37 milliarder kroner mindre enn i 2014.I 2014 var petroleumsinntektene på 347 milliarder kroner og i 2013 var de på 378,7 milliarder. I 2012 var det på 421,1 milliarder kroner.Laveste overskudd siden 2004I 2010, 2011 og 2012 var samlet overskudd på regnskapet på henholdsvis 262, 374 og 409,9 milliarder kroner. I 2013 ble det 359,8 milliarder kroner og i fjor var det på 311,7 milliarder kroner.For inneværende år anslår regjeringen nå at overskuddet blir på  231,2 milliarder kroner, ned 3,4 milliarder kroner fra de 234,6 milliarder kroner den trodde på i revidert i mai.For 2016 er anslaget nå et overskudd på 205,9 milliarder kroner. Da må vi tilbake til 2004 for å finne et mindre overskudd. Da var det på 157,4 milliarder kroner.Hvor mye oljepenger?Størrelsen på oljefondet er helt avgjørende fordi regjeringen styrer bruken av oljepenger etter den såkalte Handlingsregelen.Handlingsregelen går ut på at statsbudsjettet, når en holder inntektene fra oljevirksomheten utenom, kan ha et underskudd tilsvarende forventet realavkastning (tallfestet til 4 prosent) av kapitalen i Statens petroleumsfond ved inngangen til budsjettåret.I 2016 skal det brukes 194 milliarder kroner, tilsvarende 2,8 prosent. Det er 26,8 milliarder kroner mer enn i år. Det utgjør 7,1 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge, opp fra 6,4 prosent i år.Uttaket er 87 milliarder kroner mindre enn om det hadde vært 4 prosent av fondsverdien. At uttaket fra fondet er forholdsvis lavt, må ses i sammenheng med sterk vekst i kroneverdien av fondskapitalen de siste årene, delvis som følge av kraftig svekkelse av kronekursen, heter det i budsjettet.7.449 mrd kroner i oljefondetVerdien på Statens pensjonsfond utland er i skrivende stund på 6.994 milliarder kroner.Ved utgangen av 2015 tror regjeringen nå at det vil være på 7.025 milliarder kroner og ved utgangen av 2016 tror regjeringen at det vil være på 7.449 milliarder kroner.Rente og utbytte vil ifølge budsjettet utgjøre 209,6 milliarder kroner, og siden fondet ikke planlegges tilført noe fra staten neste år (-3,7 milliarder) må verdistigningen da utgjøre 218,1 milliarder kroner.Det samlede pensjonsfondet består av utenlandsdelen og innenlandsdelen. Samlet regnes det med at statens pensjonsfond vil være på 7.223 milliarder kroner ved utgangen av 2015.Ved utgangen av 2016 tror regjeringen nå at det samlede pensjonsfondet vil være på 7.659 milliarder kroner, tilsvarende omlag 1.473.000 kroner per innbygger. Her er hele statsbudsjettet for 2016