Skatteregel forsvant: Er du sikker på at du kan leie ut skattefritt?

Det gjelder å holde seg på riktig side av grensen.

Personlig økonomi

Skattefrie utleieinntekter gjør boligen til en god sparebøsse for mange.Leier du ut boligen du selv eier og bor i, er mulighetene for skattefrie utleieinntekter gode.Men det gjelder å holde seg på riktig side av grensen.Hele boligen i deler av åretHvordan blir det for eksempel om du leier ut hele boligen for kortere tidsrom?La oss si du leier ut hele boligen i perioder der du er bortreist selv, men slik at den totale utleietiden er under halvparten av året. Det vil si: Du bor i boligen selv over halvparten av tiden.- Er dette det samme som at du leier ut under halvparten av boligen, og således er fritatt for skatt? Eller kan du si det slik at du unngår skatt om utleieinntekten er under halvparten av utleieverdien? spør en leser Hegnar.no har vært i kontakt med.Leseren snakker her om den eneste boligen han har og eier selv.Kan han leie ut hele boligen inntil halve året skattefritt, for eksempel i 2. halvår det ene året pluss 1. halvår det neste?Regelen som forsvantVi har presentert caset for redaktør Stig Flesland i Skattebetalerforeningens organ Skattebetaleren.Han ser først på tilfellet der du ikke bor i huset selv, og tar for enkelhets skyld utgangspunkt i at det er snakk om en enebolig eller leilighet (definert som én familieleilighet).- Det første å merke seg er da at regelen leseren henviser til forsvant fra og med inntektsåret 2008. Nå kan du ikke lenger leie ut mer enn halvparten av egen bolig i mindre enn halve året uten å betale skatt på leieinntektene, sier Flesland til Hegnar.no.Etter at de nye reglene kom, har vi ifølge redaktøren nå kun en årlig grense (som gjelder for hvert kalenderår). Denne grensen er på 20.000 kroner i årlige brutto leieinntekter.- Leier du ut deler av året, og bor der resten av tiden og holder deg under denne grensen, vil leieinntektene være skattefrie. Som en konsekvens vil også faktiske driftskostnader da heller ikke være fradragsberettigede, fortsetter Flesland.Han understreker at denne grensen er ganske viktig å passe på.- For dersom de årlige brutto leieinntektene overstiger 20.000 kroner, vil alle utleieinntektene være skattepliktig fra første krone med fradrag for faktiske driftskostnader, sier han.Faktiske driftskostnader kan være strøm, forsikring og kommunale avgifter, og inkluderer også det som i utgangspunktet er skattefrie inntekter knyttet til utleie av inntil halvparten av boligen (se mer om dette nedenfor).FritaksligningBor du selv i boligen, gjelder andre regler - og du har større muligheter for skattefrie leieinntekter. Forutsetningen er ifølge redaktøren at du bruker boligen slik at vilkårene for fritaksligning oppfylles.- For at en enebolig skal kunne fritakslignes - og leieinntektene er skattefrie - må du selv bruke minst halvparten av boligen som egen bolig regnet etter utleieverdi, sier Flesland.- Med utleieverdi menes en normal utleieverdi for den leiligheten/boligdelen, i et fritt marked. Her er ikke arealet avgjørende, men ofte henger jo areal og utleieverdi sammen, føyer han til.Tre eksemplerHan illustrerer med flere eksempler hvordan skattereglene slår ut.Eksempel 1: Du leier ut hele boligen din i juni og juli for 9.000 kroner i måneden. Til sammen blir dette 18.000 kroner, og inntektene blir skattefrie ettersom du ikke overstiger grensen på 20.000 kroner.Eksempel 2: Du leier ut en hybel hele året, og den månedlige husleien er 5.000 kroner. Dersom hele boligen hadde blitt leid ut, ville du ha fått 20.000 kroner i måneden (markedsverdi). Utleieverdien på den delen du selv bor i er 15.000 kroner, mens utleieverdien er 5.000 kroner.- Du benytter minst 50 prosent av boligen til egen bruk regnet etter utleieverdi, og utleieinntektene er skattefrie, sier Flesland.Eksempel 3: Du leier ut hele boligen din i juni og juli for 9.000 kroner i måneden. I september, oktober, november og desember leier du i tillegg ut en hybel for 3.000 kroner i måneden. Til sammen har du dermed leieinntekter på 30.000 kroner.- Ettersom du har leid ut hele boligen deler av året gjelder grensen på 20.000 kroner, og du overstiger denne med god margin. Det medfører at hele beløpet på 30.000 kroner blir skattepliktig. Til gjengjeld kan du kreve fradrag for kostnader knyttet til utleien, avslutter Flesland overfor Hegnar.no.

bolig
utleie
skatt
skattebetalerforeningen
Nyheter
Personlig økonomi
Næringseiendom