Fraråder kombinasjonsfond

Finanstilsynet svinger pisken.

Finanstilsynet har gjennomført en analyse av de norske kombinasjonsfondene, og konklusjonen er klar: Forvaltningen er for dyr.Honorarene kundene betaler for forvaltning av fondenes aksjeinvesteringer ligger ofte «vesentlig over nivået for rene aksjefond».Ifølge analysen har 38 prosent av kombinasjonsfondene en beregnet forvaltningsgodtgjørelse på over 2,0 prosent årlig for aksjeforvaltningen. Høyest beregnede honorar for aksjeforvaltningen er 3,8 prosent årlig.Les også: - Sparerådet er Norges verste, dyreste og mest inkompetente - Høyt honorarnivåKombinasjonsfond er altså fond som investerer i både aksjer og rentepapirer.- En stor andel av kombinasjonsfondene er priset høyt. Mange investorer kan oppnå lavere forvaltningsomkostninger ved å investere separat i rene aksjefond og rentefond. Reallokeringen mellom andelen aksjer og andelen rentebærende verdipapirer i kombinasjonsfond kan berettige noe høyere kostnader i et kombinasjonsfond enn de som totalt påføres ved å investere direkte i henholdsvis aksje- og rentefond, skriver tilsynet i rapporten.- Dagens honorarnivå synes likevel for mange fond høyt, heter det videre.Anne Merethe Bellamy, direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, karakteriserer det som «uheldig» om fondssparere må betale betydelig høyere forvaltningsgodtgjørelse for å investere i et kombinasjonsfond, sammenlignet med det å investere direkte i både rente- og aksjefond.- For å bedre kundenes mulighet til å vurdere kombinasjonsfond opp mot rene rente- og aksjefond, bør det informeres om fondets avkastning spesifisert på henholdsvis aksjeinvesteringene og renteinvesteringene, og ikke bare samlet avkastningstall, sier hun i en pressemelding .57 milliarder kronerSparingen i kombinasjonsfond har økt kraftig de siste årene. Forvaltningskapitalen har vokst med over 170 prosent siden inngangen til 2013, og utgjør nå 57 milliarder kroner.Fordelingen av aksjer og rentebærende verdipapirer i kombinasjonsfond skal ifølge tilsynet ofte variere innenfor gitte rammer.Disse rammene gir forvalter mulighet til å øke fondets avkastning gjennom å vekte seg opp i den aktivaklassen som ut fra forvalters markedssyn til enhver tid har de beste avkastningsforutsetningene. Finanstilsynet analyse viser at mange av kombinasjonsfondene i liten grad utnytter rammene for reallokering.- Liten reallokering over tid, kombinert med betydelig høyere forvaltningsgodtgjørelse kan tilsi at kundene vil være bedre tjent med å investere direkte i både aksje- og rentefond, sier Bellamy.Hele rapporten her.


Les også