Nå blir det mer lønnsomt å spare i aksjer

Forslag om aksjesparekonto for personlige skattytere åpner for at også privatpersoner kan selge aksjer og reinvestere uten skatt på gevinst.  

Advokat/partner Camilla Fiskevoll i Bing Hodneland advokatselskap DA
Personlig økonomi

Dagens regler Selskap som eier aksjer, omfattes av fritaksmetoden, og betaler ikke skatt på aksjegevinster og minimal skatt på utbytteinntekter.Personlige aksjonærer omfattes ikke av fritaksmetoden. Personlige aksjonærer er skattepliktige for gevinst uavhengig av om gevinsten reinvesteres i nye aksjer/aksjefond eller ikke. Tilsvarende er tap fradragsberettiget. Effektiv skattesats for aksjegevinster og utbytte er p.t. 28,75 %. Det betyr at dersom gevinsten er 100, kan bare 71,25 reinvesteres, resten skal staten ha. Fra 2017 er det foreslått en økning av oppjustering av utbytte slik at effektiv sats tilsvarer 29,76 %.Personlige skattyter som sparer i aksjer og aksjefond, har vært henvist til å opprette egne aksjeselskap for investeringene for å kunne reinvestere aksjegevinster uten beskatning. Nå kan reinvestering uten beskatning bli enklere.Forslag til ny ordning I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen en ordning med aksjesparekonto. Blir forslaget vedtatt, vil personlige skattytere kunne kjøpe og selge aksjer i børsnoterte selskaper og i aksjefond i Norge og EØS uten at gevinster blir løpende beskattet. Beskatning skjer først ved uttak av midler fra aksjesparekonto. Gjennom aksjesparekontoordningen kan gevinst ved realisasjon av aksjer og aksjefond som omfattes av ordningen, reinvesteres i nye aksjer uten beskatning.Formålet med den foreslåtte ordningen er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å investere sparemidlene sine i aksjer. Dette kan blant annet demme opp for tendensen til at nordmenns sparepenger bindes opp i fast eiendom.Det er bare børsnoterte aksjer og aksjefond i Norge og i EØS området som omfattes av ordningen. Det innebærer at det fortsatt kan formålstjenlig å opprette egne holdingselskaper for investeringer i unoterte aksjer.Gjelder bare aksjegevinster og ikke utbyttePå grunn av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, begrenses ordningen til å gjelde gevinster. Det betyr at utbytter fra aksjer og fondsandeler som inngår på aksjesparekontoen, ikke går inn på kontoen, men skal tilordnes aksjonæren direkte og beskattes det året en får rett til utbyttet.Skattlegging først ved uttak fra aksjesparekonto Skattleggingen av skattyters gevinst ved realisasjon av aksjer og fondsandeler på aksjesparekonto skal skje når midlene tas ut fra kontoen. Det betyr at så lenge midlene blir stående på konto, er det ingen skatt å betale. Dette gjelder selv om innestående på konto ikke umiddelbart benyttes til reinvestering i nye aksje og fondsandeler.For at ordningen ikke skal bli for komplisert, vil det settes som et vilkår at aksjesparekontoen ikke er rentebærende. Med dagens lave rentenivå er dette uproblematisk, men vil være mer betenkelig for det tilfelle at rentene stiger.Innskuddet på kontoen vil være det kontohaver har skutt inn på konto da den ble opprettet med tillegg av etterfølgende tilførsel. Skatteplikt for gevinst vil først oppstå når uttaket fra konto overstiger innskuddet på kontoen. Det betyr at kontohaveren kan ta ut et beløp opp til sitt innskudd på kontoen, uten at det utløser skatt.Eksempel:Dersom skattyter har et innskudd på 100 i aksjer, og disse realiseres fra aksjesparekontoen for 120, kan skattyter ta ut 100 av kontoen uten beskatning. Det er først når de siste 20 tas ut, at skatteplikten oppstår. Skjermingsgrunnlaget for aksjesparekontoen vil reduseres ved uttaket av de 100.Skattleggingen skjer i samsvar med aksjonærmodellen hvilket vil innebære at uttak som overstiger innbetalt innskudd, skal oppjusteres med 1,24 etter fradrag for skjerming.Det er viktig å merke seg at dersom investeringer på aksjesparekonto realiseres med tap, utløser det ikke direkte fradragsrett for tapet. Fradragsrett for tap vil først foreligge ved avslutning av konto og bare dersom det kontohaver får utbetalt er lavere enn innskuddet på konto (etter at det er gjort fradrag for tidligere utbetalinger).Flytting av investeringer til aksjesparekontoFor å skjerme framtidige gevinster fra beskatning, kan det være ønskelig å overføre aksjeinvesteringer mv som en allerede eier, til en aksjesparekonto. Det er da viktig å være klar over at det følger av forslaget at slik overføring til aksjesparekonto, anses som en realisasjon av de overførte aksjer og fondsandeler.  Realisasjonen innebærer at det som overføres skal verdsettes til virkelig verdi på overføringstidspunktet. Det betyr at dersom virkelig verdi på det overførte er høyere enn skattemessig inngangsverdi, vil overføringen utløse betalbar skatt. Dette gjelder selv om skattyter i denne transaksjonen ikke mottar noen verdier som han kan betale skatten med.På den annen side, dersom virkelig verdi er lavere enn den skattemessige inngangsverdien på aksjene/fondsandelene, vil det utløse rett til tapsfradrag uten at skattyter faktisk har kvittet seg med aksjen eller fondsandelen. Dette kan være fordelaktig der det ligger an til tap i dag, men hvor en har tro på at den vil kunne gi en gevinst senere.Verdien som legges til grunn ved overføringen vil anses som innbetalt innskudd på konto.Overgangsordning for overføringer i 2017Det er foreslått en overgangsordning for 2017, som innebærer at skattyter i løpet av 2017 kan overføre aksjer og fondsandeler skattyter allerede har til aksjesparekonto uten at det utløser slik beskatning som nevnt ovenfor. Det er et vilkår at inngangsverdien på kontoen settes til skattyters inngangsverdi på de overførte aksjene og andelene. Dersom virkelig verdi på det overførte er 200, men det skattemessige inngangsverdien er 150, anses innskuddet på kontoen for å være 150.Dersom den skattemessige inngangsverdien er høyere enn markedsverdien, slik at det ligger an til tap, vil det normalt ikke lønne seg å påberope seg overgangs-regelen.IkrafttredelseEn ordning med aksjesparekonto gir en del praktiske utfordringer, blant annet med hensyn til hvem som kan tilby ordningen, og hvordan den teknisk skal utformes. Dette er ikke på plass, og skal reguleres i forskrift etter en forutgående høring. Ordningen med aksjesparekonto vil først tre i kraft når dette er på plass.Artikkelen er skrevet av advokat/partner Camilla Fiskevoll, .

sparing
juss
bing hodneland
Nyheter
Personlig økonomi