Skattegrep som gjør sparing i aksjer og fond gunstigere

To punkter i statsbudsjettet det er verdt å merke seg.

Personlig økonomi

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, lagt frem torsdag denne uken, var det særlig to punkter å merke seg for sparere i aksjer og aksjefond.

    Skjermingsrenten økes med 0,5 prosentpoeng før skatt (med virkning fra og med inntektsåret 2017)Innføring av aksjesparekonto
Skjermer mer av avkastningenFor å begynne med skjermingsrenten, beskattes personlige skattytere kun for den delen av avkastningen på aksjer og aksjefond som overstiger denne. At skjermingsrenten økes, betyr altså en mindre del av avkastningen skal beskattes.Dagens skjermingsrente følger renten på statskasseveksler, og er for 2016 fastsatt til 0,6 prosent.Regjeringen skriver at økningen på 0,5 prosentpoeng omtrent vil tilsvare en langsiktig differanse mellom NIBOR og renten på statskasseveksler.- Med tanke på skattemessig likebehandling er det positivt at skjermingsrenten økes, men det er skuffende at den foreslåtte økningen kun er halvparten av det foreningen har tilrådd. Vi mener skjermingsrenten burde økes med minimum ett prosentpoeng, sier administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes Forening.- Den økningen regjeringen foreslår er for liten til å sikre Stortingets ønske om skattemessig nøytralitet på ulike plasseringsformer, fortsetter han.For deg som lurer, er NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, "spot".Ingen gevinstskatt før uttakFor det andre foreslår altså regjeringen å innføre en ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond.Ordningen går ut på at gevinster ikke beskattes løpende, men først når du tar pengene ut av kontoen.Av forenklingshensyn foreslår regjeringen at det kun er verdipapirfond med over 80 prosent aksjeandel som kan inngå i den nye ordningen, og at kun gevinster (ikke utbytter) ikke skal beskattes løpende.- Dette er en ordning vi er positive til. En aksjesparekonto gjør det enklere og mer gunstig for privatpersoner å investere i aksjer og aksjefond. Vi ser at departementet skriver at det ut fra konkurransemessige hensyn er en fordel med flest mulig kontotilbydere. Det er vi enig i, sier Zakariassen.- Hvem som kan tilby den nye ordningen, vil bli fastsatt i forskrift, og vi forventer at fondsforvaltningsselskaper vil stå på denne listen, avslutter han.Verdipapirfondenes Forening minner til slutt om at Finansdepartementet foreslår en overgangsregel som åpner for at den enkelte i inntektsåret 2017 kan overføre aksjer og aksjefond til den nye ordningen med skattemessig kontinuitet - hvilket innebærer at overføringen ikke beskattes.Les mer forslagene her.

statsbudsjettet 2017
aksjefond
sparing
aksjer
verdipapirfondenes forening
Nyheter
Personlig økonomi