Skattemeldingen: Ikke ta denne posten for gitt

Du kan ha krav på mer enn du tror.

Personlig økonomi

Fristen for innlevering av skattemeldingen nærmer seg (2. mai) .Da må du sørge for å tilegne deg alle fradragene du har krav på.For eksempel kan det være tusener å spare for deg med barn. Ifølge Skattebetalerforeningen er f oreldrefradraget en gjenganger blant postene hvor forhåndsutfylt beløp er feil.Dokumenterte utgifterForeldrefradraget er fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret, for eksempel SFO, dagmamma eller barnehage. Fradraget omfatter også pass og stell av barn som er 12 år eller eldre, og som har særskilt behov for omsorg og pleie.Fradrag kan kreves for utgifter inntil 25.000 kroner for ett barn, og deretter inntil 15.000 kroner for hvert barn utover det første.Maksimalt foreldrefradrag er avhengig av antall barn du/dere har i den aktuelle aldersgruppen. Skatteetaten minner om at fordelingen av utgiftene mellom barna ikke har noen betydning. Har du for eksempel tre barn under 12 år, kan du kreve fradrag for kostnader på 55.000 kroner - selv om hele beløpet gjelder pass og stell av bare ett av barna.Posten er normalt forhåndsutfylt med beløp du har betalt til barnehage og/eller skolefritidsordning (SFO). Beløpet baserer seg på hva som er rapportert inn, så sjekk om tallene er riktige.Utnytt hele fradragetInnrapportert beløp fordeles automatisk likt mellom ektefeller/samboere med felles barn. Men foreldrene kan selv fordele fradraget som de vil, og må først og fremst passe på at hele fradraget kommer til anvendelse. Har én av foreldrene en inntekt som ikke strekker til, flytt fradraget over til den som har høyest inntekt.Har du dagmamma, må du føre opp fradraget selv.Hvis du som enslig forsørger får stønad til barnetilsyn, reduserer dette beløpet du kan trekke fra. Kun det du betaler utover stønadsbeløpet kan føres til fradrag i skattemeldingen. Foreldrefradrag skal føres opp i skattemeldingens post 3.2.10.EkstrakjøringDet samme gjelder kjøring til barnehage/SFO/dagmamma.Hvis denne kjøringen utgjør en omvei på vei til jobben, kan du føre dette til fradrag med en sats på 1,50 kroner per kilometer eller faktiske kostnader ved bruk av kollektivtransport, innenfor beløpsgrensen for foreldrefradraget.Merk at det er kostnadene tilknyttet ekstrakjøringen som gir rett til fradrag.Eksempel:Skattebetalerforeningen kjører et eksempel på hvordan fradraget beregnes.Dere er gift, og har to barn - en gutt på fire og en jente på ett år. 4-åringen går i barnehagen, mens 1-åringen ennå ikke har fått plass, slik at en av dere er hjemmeværende. Barnehageplassen koster 2.500 kroner i måneden, eller 27.500 i året.To barn gir 40.000 kroner i fradrag.I tillegg kommer kjøringen til og fra barnehagen, som ligger åtte kilometer unna. Den hjemmeværende leverer og henter hver dag med bil, i alt 220 dager i året.Kjøringen gir 5.280 kroner i ekstra foreldrefradrag (8 x 2 x 220 x 1,50 kroner). Totalt fradrag blir dermed 45.280 kroner.Mine og dine barnHovedregelen er at ektefeller som lever sammen skal ha ett felles maksimumsbeløp.Dere kan altså fordele fradraget fritt mellom dere, men begge må da endre i sine selvangivelser. Det gjelder også der fradraget gjelder barn som ikke er felles barn.Men for året ekteskapet inngås, aksepterer Skatteetaten at ektefeller uten felles barn kan kreve fradraget de ville hatt krav på om de ikke var gift.Har dere for eksempel ett særkullsbarn hver (og ikke felles barn), kan dere altså føre opp 25.000 kroner hver i fradrag.Samboere med felles barn kan også fordele fradraget som de vil.For samboere uten felles barn får særkullbarnets mor eller far fradraget. Samboere med for eksempel hvert sitt særkullsbarn kan derfor også føre opp 25.000 kroner hver i skattemeldingen.Merk ogsåVed samlivsbrudd går fradraget til den barnet har bodd sammen med mesteparten av året. Vil dere endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine selvangivelser. Vil din tidligere partner ikke endre, må du endre hos deg og skrive begrunnelsen i post 5.0 for tilleggsopplysninger.Skattebetalerforeningen minner om at du ikke må ha jobb for å få foreldrefradrag - du kan dermed ha krav på mer i fradrag enn du tror.Hvis dagmammaen, eller den som passer barnet, ikke jobber som barnepasser, kan du betale opptil 6.000 kroner i året uten å utløse skatt for deg og mottaker. Betaler du mer, må det rapporteres på mottaker.Du kan også kreve fradrag for kostnader til fritidsordning utenom SFO.Dette gjelder fritidstilbud i regi av klubber og foreninger med aktiviteter innen for eksempel idrett, teater, korpsmusikk, barnekor og kulturskole. Ordningen må ifølge Skatteetaten være et fullverdig alternativ til SFO på barneskole, både med hensyn til tidsrom og regularitet. Tilbudet skal være rett etter skoletid, senest klokken 17:00, og må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år.Foregår aktiviteten i helg eller på kveldstid - eller kun i skoleferien - har du ikke rett på fradrag.Du trenger ikke sende Skatteetaten dokumentasjon, men du må kunne legge frem dokumentasjon hvis du blir spurt. Dette gjelder for eksempel legeattest hvis du krever fradrag for pass av barn over 12 år. Husk også at utgifter som overstiger 10.000 kroner på årsbasis, skal være betalt via bank eller ved trekk i lønn for å kunne få fradrag. 

skatt
skattemelding
skatteetaten
skattebetalerforeningen
fradrag
Nyheter
Personlig økonomi