Aksjefondet Delphi Emerging er besluttet avviklet. Fondet stenges for handel i påvente av endelig aksept fra Finanstilsynet, noe som er gjeldende regler etter at forvaltningsselskapet har fattet beslutning om avvikling, heter det i en melding fra Delphi Fondene.Aksjefondet Delphi Emerging ble lansert 15. april 2013, med målsetningen om å skape langsiktig meravkastning i Emerging Markets.«Reisen har vært utfordrende. Makroforhold har i stor grad dominert aksjemarkedene i fondets levetid, med hyppige trendskifter, kraftig kapitalutgang fra EM-markedene og store valutasvingninger som en del av hverdagen», heter det.For aktive forvaltere er det en klar fordel at investorene fokuserer på selskapenes underliggende drift og fremtidsutsikter. For Delphi Fondene er i tillegg mer stabile trender på enkeltaksjenivå viktig. Stadige endringer i EM-investorenes preferanser de siste årene, med mange og hyppige trendskifter, har bidratt til svak relativ avkastning i fondet. «Etter en helhetlig vurdering har forvaltningsselskapet konkluderte med at det ikke er hensiktsmessig for verken fondets kunder eller selskapet å fortsette forvaltningen av Delphi Emerging. Forvaltningskapitalen er lav, antall kunder er begrenset, og det er heller ikke utsikter til økt kundetilgang. Vi beklager dette på det sterkeste», skriver forvalteren. «Vi vil tilstrebe å gjennomføre avviklingsprosessen så raskt som mulig etter mottatt aksept for avvikling fra Finanstilsynet. Andelseierne i fondet vil få brev om avviklingen og hvilke alternativer de har i forhold til utbetaling av midler eller reinvestering. Etter gjeldende regler skal fondet stenges for handle i påvente av endelig aksept fra Finanstilsynet og frem til selve avviklingen. Vi beklager igjen ulempene avviklingen medfører for den enkelte», heter det.Delphi Fondene er en del av forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS.