Har blitt hele 93 milliarder rikere på fond

2017 blir et solid år for fondssparere.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser onsdag at det i november ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for 11.162 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.140 milliarder kroner.Avkastning: 93 milliarderDermed har forvaltningskapitalen steget med 159 milliarder kroner siden nyttår. 66 milliarder av dette er nettotegning, resten avkastning.Aksjefond opplevde i november en nettoinnløsning på 1.121 millioner, mens rentefond ble nettoinnløst for 10.908 millioner kroner.Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettoinnløst for 11.147 millioner kroner, «andre rentefond» for 324 millioner kroner, mens pengemarkedsfond ble nettotegnet for 562 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 851 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 16 millioner kroner.Amatørene kjøpteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 645 millioner kroner i november.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 883 millioner kroner i måneden.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt innløste norske institusjoner verdipapirfond for netto 12.448 millioner kroner i november, mens utenlandske kunder innløste for netto 242 millioner kroner.Den høye innløsningen blant institusjonene skyldes i hovedsak konserninterne omplasseringer på nesten 13 milliarder kroner hos et av selskapene. Ser vi bort fra denne posten, var nettotegningen på rundt én milliard kroner. Aksjer inn og utSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 142 millioner kroner i november.For pensjonsmidler ble fasiten en nettoinnløsning på 1.458 millioner kroner.Norske institusjonskunder (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) nettotegnet aksjefond for 1.258 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 1.062 millioner kroner.Renter inn og utSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), innløste norske personkunder for netto 88 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet kundegruppen for 2.325 millioner kroner.Norske institusjoner innløste rentefond for netto 13.652 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 506 millioner kroner.