Antallet inkassosaker blant kredittkort har økt med 50 prosent bare de to siste årene.- Det er grunn til å være på vakt også i 2018, selv om realøkonomien bedret seg i 2017, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, adm. direktør i Lindorff.Inkassostatistikken viser at misligholdt beløp har økt med 41 prosent i løpet av de siste tre årene. Antall skyldnere har vært om lag uendret, noe som betyr at størrelsen på inkassogjelden øker for hver person som har en sak som går til inkasso. .Økt offentlig pengebruk, fortsatt lave renter, gunstig kronekurs og økt internasjonal etterspørsel har bidratt til at veksten i norsk økonomi igjen er på vei opp.- På lang sikt er dette gode nyheter for utviklingen av mislighold. Men utviklingen i inkassogjelden, antall inkassosaker blant kredittkort og noen andre faktorer gjør at vi likevel ser noen faresignaler, sier Hjellegjerde Martinsen.Gjeldsgrad og boligpriserI gjennomsnitt har norske husholdninger en gjeld på i overkant av 220 prosent av disponibel inntekt.Selv om boligprisene fikk et løft i inngangen på 2018, falt de gjennom 2017. Fallende boligpriser reduserer husholdningenes inntekter, noe som øker misligholdet. I tillegg reduseres kredittilgangen når boligprisene faller. Dersom boligprisveksten lar vente på seg og kredittilgangen til husholdningene reduseres for raskt, får husholdningen liten tid til å tilpasse seg. Dette vil øke betalingsproblemene i husholdningssektoren.Økte renterRentene har vært lave over en lengre periode. På tross av dette økte husholdningenes rentebelastning i løpet av fjoråret. Effekten av økt rentebærende utlånsvolum var dermed sterkere enn noe lavere utlånsrenter. Norges Bank har varslet at renten kan bli satt opp i september. Det er også en liten sjanse for renteheving allerede i juni. Endringen i inflasjonsmålet har også trolig økt sannsynligheten for en snarlig renteoppgang, og markedsrentene har allerede økt.Selv en beskjeden renteoppgang vil bety en markert økning i rentebelastningen, spesielt for husholdninger med mye gjeld. Dette vil isolert sett medføre en økning i misligholdet.