Avtalefestet pensjonsordningen (AFP) i privat sektor ble fra 2011 endret fra en tidligpensjon for aldersgruppen 62–66 år til en livsvarig pensjon som blir høyere jo lenger man venter med å ta ut pensjonen. Omleggingen gjorde det mindre attraktivt å ta ut AFP fra 62 år, og man fryktet den gang at antall uføre igjen ville øke.En ny analyse fra Nav avkrefter nå denne hypotesen, sier seksjonssjef i Nav, Ole Christian Lien.For mens 13 prosent av alle yrkesaktive 61-åringer født i 1943 gikk over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, var det bare 8 prosent av alle yrkesaktive 61-åringer født i 1951 som gjorde det samme.Nedgangen har imidlertid vært omtrent like stor i offentlig sektor, som ikke har vært omfattet av den samme omleggingen av AFP-ordningen som i privat sektor.– At det stadig blir færre over 62 år som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, har trolig sammenheng med bedre helse, høyere utdanningsnivå, bedre fysisk arbeidsmiljø og mer positive holdninger til seniorer i arbeidslivet, sier Lien.– Samtidig er det etter pensjonsreformen flere som har fått adgang til å ta ut alderspensjon fra 62 år, noe som også har bidratt til nedgangen, sier han.Andelen uføre øker imidlertid blant en liten gruppe, og det gjelder rundt 10 prosent av de ansatte i private AFP-bedrifter som ikke har tilstrekkelig pensjonsopptjening til å ta ut AFP fra 62 år.(©NTB)