Aksjer er inn, renter ut

Proffene solgte renter, amatører kjøpte både aksjer og renter.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser mandag at det i november ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for 3.603 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.164 milliarder kroner, etter en oppgang på syv milliarder kroner i løpet av måneden.Kjøpte aksjer, solgte renterAksjefond opplevde i november en nettotegning på 1.510 millioner kroner, mens rentefond ble nettoinnløst for 4.695 millioner kroner.Blant rentefondene ble obligasjonsfond og «andre rentefond» nettoinnløst for hhv. 3.076 og 1.758 millioner, mens pengemarkedsfond ble nettotegnet for 139 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 590 millioner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 172 millioner kroner.Amatører inn, proffer utBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 847 millioner kroner i november.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettoinnløsning på 140 millioner kroner.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt innløste norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 4.932 millioner kroner i november, mens utenlandske kunder tegnet for netto 621 millioner kroner.De fleste kjøpte aksjerSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 272 millioner kroner i november.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 664 millioner kroner.Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 698 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 124 millioner kroner.Proffer solgte renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 551 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettoinnløste norske personkunder for 788 millioner kroner.Norske institusjoner innløste rentefond for netto 5.253 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 795 millioner kroner.