Seks milliarder rikere i aksjefond

Trøndere utmerker seg.

Personlig økonomi

Norske personkunder hadde ved utgangen av november 241,4 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 142,7 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da steget 1.994 millioner kroner i løpet av måneden.30 dager, 1,7 milliarderSamtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening tidligere i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 272 millioner kroner i november.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen steg altså med 1.994 millioner, etter en nettotegning på 272 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i november derfor en verdistigning på 1.722 millioner kroner (1.994 - 272).Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdistigning med 1.031 millioner kroner.Vi merker oss ellers at teknologifond og fond som investerer i nye markeder steg hhv. 443 og 462 millioner, mens norske fond falt 868 millioner kroner.Opp seks milliarder i årI løpet av årets 11 første måneder steg norske personkunders beholdning i aksjefond 2.131 millioner kroner.I samme periode ble aksjefond nettoinnløst for 3.703 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså steget 5.834 millioner kroner (2.131 + 3.703) i verdi.Globale aksjefond kan i denne perioden skilte med en verdistigning på 4.850 millioner kroner.Norske aksjefond har steget med 4.159 millioner kroner, mens fond som investerer i nye markeder har falt 1.648 millioner kroner i verdi.Pensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Fondene som skiller seg utForte Trønder er det norske aksjefondet med den sprekeste avkastningen så langt i år, og er ifølge Oslo Børs opp 7,6 prosent.Nærmest kommer SEB Norway Focus på 6,1 prosent, mens Storebrand Vekst har steget 5,7 prosent.Blant fondene som investerer i nye markeder skiller Holberg Rurik seg mest negativt ut, med et fall på 20,7 prosent hittil i år.Blant globale fond ligger en Nordea-duo på pallen.Nordea Stabile Aksjer Global Etisk har steget 3,5 prosent hittil i år, mens Nordea Global Stars Fund er opp 2,1 prosent. C Worldwide Stabile Aksjer har lagt på seg 2,1 prosent.Avkastningen er per 14/12.

aksjefond
verdipapirfondenes forening
oslo børs
forte
seb
storebrand
holberg
nordea