Aksjer er inn - renter også

Alle kjøper alt mulig.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser onsdag at det i januar ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 8.686 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.162 milliarder kroner, etter en oppgang på drøye 31 milliarder kroner i løpet av måneden.Aksjer og renter innAksjefond opplevde i januar en nettotegning på 4.318 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 4.287 millioner kroner.Blant rentefondene ble obligasjonsfond og «andre rentefond» nettotegnet for hhv. 1.694 og 2.636 millioner, mens pengemarkedsfond ble nettoinnløst for 72 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 137 millioner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for 56 millioner kroner.Alle kjøpteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 1.215 millioner kroner i januar.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 2.588 millioner kroner.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 3.787 millioner kroner i januar.Utenlandske kunder tegnet for netto 1.096 millioner kroner.Alle kjøpte aksjer...Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 322 millioner kroner i januar.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 924 millioner kroner.Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 2.877 millioner kroner.Utenlandske kunder tegnet på sin side for netto 196 millioner kroner....og renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 816 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 1.682 millioner kroner.Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 1.006 millioner kroner i januar.Utenlandske kunder tegnet på sin side for netto 782 millioner kroner.


Les også