Seks milliarder rikere i aksjefond

Martin Mølsæter til topps.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening viste tidligere i dag at norske personkunder ved utgangen av januar hadde 234,4 milliarder kroner direkte plassert i fond.Av dette sto 137,4 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da steget 6.138 millioner kroner i løpet av måneden.31 dager, seks milliarderSamtidig viste tallene at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 322 millioner kroner i januar.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen steg altså med 6.138 millioner, etter en nettotegning på 322 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i januar derfor en verdistigning på 5.816 millioner kroner (6.138 - 322).Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk norske fond månedens største verdistigning med 1.624 millioner kroner.Globale fond steg med 1.393 millioner kroner i verdi.Dette er ikke unaturlig, ettersom disse kategoriene også har den klarte høyeste forvaltningskapitalen.Pareto-fond sprekestBlant norske aksjefond utmerket Pareto Investment Fund (A/B/C) seg mest i januar, med en avkastning på over åtte prosent.Storebrand Vekst og Alfred Berg Gambak gjorde det også bra.De to sistnevnte steg hhv. 7,9 og 7,4 prosent i løpet av årets første måned.Referanseindeksen for norske aksjefond, fondsindeksen, steg til sammenligning 4,7 prosent i januar.Rangert etter avkastningen hittil i år (per 19/2), revansjerer First Generator (A/S) seg med hhv. 13 og 12,1 prosent avkastning. Det oljetunge fondet gikk på en kraftig smell mot slutten av nyåret.Pareto Investment Fund (A/B/C) følger nærmest på 11,4-11,6 prosent.Pensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).


Les også