Aksjer litt ut, renter veldig inn

Alle kjøper renter, mens bare proffene kjøper aksjer.

Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser torsdag at det i februar ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 5.714 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.199 milliarder kroner, etter en oppgang på 36,5 milliarder kroner i løpet av måneden.Aksjer ut, renter innAksjefond opplevde i februar en nettoinnløsning på 379 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 6.336 millioner kroner.Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettotegnet for 5.839 millioner, mens pengemarkedsfond og «andre rentefond» ble nettotegnet for hhv. 443 og 54 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 244 millioner, mens «andre fond/hedgefond» hadde en marginal nettotegning.Utlendinger solgteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 1.096 millioner kroner i februar.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 812 millioner kroner.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 3.912 millioner kroner i februar.Utenlandske kunder innløste for netto 105 millioner kroner.Proffer solgte aksjerSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 385 millioner kroner i februar.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 405 millioner kroner.Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 1.099 millioner kroner.Utenlandske kunder innløste på sin side for netto 70 millioner kroner.Alle kjøpte renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 623 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 386 millioner kroner.Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 5.201 millioner kroner i februar.Utenlandske kunder tegnet på sin side for netto 126 millioner kroner.

verdipapirfondenes forening
aksjefond
rentefond
Nyheter
Personlig økonomi