Urettmessig skattesmell? Her kan det være penger å hente

For den enkelte skattyter å skulle gå til sak mot skattemyndighetene er et stort fjell å bestige.De aller fleste finner fjellet for stort.Men det finnes litt hjelp å få for deg som mener du har en god sak.- Ofte høy økonomisk risiko involvertI 1985 etablerte Skattebetalerforeningen et prosessfond, øremerket støtte om ville gå til sak mot Skatteetaten.Støtten skulle gå til saksomkostninger, herunder honorar til prosessfullmektig, i skatte- og avgiftssaker.- Bakgrunnen for opprettelsen av fondet var at Skattebetalerforeningen så den enkelte skattyters behov for økonomisk hjelp til å føre skatte- og avgiftssaker mot det offentlige. Det er ofte høy økonomisk risiko involvert i slike saker, ved at en ved tap må betale egne, og som oftest også motpartens, advokatkostnader, forklarer fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen overfor Hegnar.no.- Selv i små saker blir saksomkostningene ofte store, noe som kan føre til at saker som burde vært avklart ved domstolene, ikke blir det. I tillegg var det et poeng at saker som behandles i domstolene kan skape en presedens - de kan altså ha betydning ut over den enkelte sak, og dermed være viktig for andre enn skattyteren som velger å gå til sak, fortsetter han.Kan få støtte til klagesaker ogsåI 2015 ble vedtektene endret. Fondet skiftet også navn - til Skattebetalerforeningens rettssikkerhetsfond. Foreningens eget organ, Skattebetaleren, skriver at fondets formål nå har utvidet seg - i to retninger. Fondet kan nå støtte

  1. individuelle klagesaker som behandles i forvaltningen, altså før saken når domstolene, og
  2. konkrete prosjekter som har som mål å fremme borgernes rettssikkerhet på skatte- eller avgiftsområdet.
Fondet kan altså yte støtte til saksomkostninger i vanlige klagesaker på skatten.- Åpenbart at mange trenger hjelp- Det er helt åpenbart at mange trenger hjelp i skatte- og avgiftssaker også før man når en rettslig behandling. Skatteetaten har fått langt flere ressurser og er en større etat enn før, og man har myndighet til å avgjøre svært mange saker som aldri når retten. Det gjør behovet for støtte til dem som trenger det større, sier administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen til Skattebetaleren.Hvor stort er fondet i dag, og hva kan den enkelte få i støtte?- Kapitalen er omtrent to millioner kroner. Støtte i den enkelte sak innvilges normalt i størrelsesorden 20-50.000 kroner. Søknad må sendes Skattebetalerforeningen, sier foreningens fagsjef Lothe til Hegnar.no.


Les også