Aksjer er ut, renter er inn

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser fredag at det i mars ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 5.523 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.214 milliarder kroner, etter en oppgang på 15,8 milliarder kroner i løpet av måneden.Aksjer ut, renter innAksjefond opplevde i mars en nettoinnløsning på 2.691 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 8.257 millioner kroner.Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettotegnet for 3.245 millioner, mens pengemarkedsfond og «andre rentefond» ble nettotegnet for hhv. 1.016 og 3.996 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 193 millioner, mens «andre fond/hedgefond» hadde en nettotegning på 150 millioner kroner.Alle kjøpteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 368 millioner kroner i mars.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 708 millioner kroner.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 3.763 millioner kroner i mars.Utenlandske kunder tegnet for netto 684 millioner kroner.Proffer solgte aksjerSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 153 millioner kroner i mars.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 449 millioner kroner.Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 3.018 millioner kroner.Utenlandske kunder tegnet på sin side for netto 30 millioner kroner.Alle kjøpte renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 491 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 261 millioner kroner.Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 6.845 millioner kroner i mars.Utenlandske kunder tegnet på sin side for netto 660 millioner kroner.