Låneetterspørselen fra både husholdningene og ikke-finansielle foretak var uendret i 1. kvartal, melder Norges Bank i sin kvartalsvise utlånsundersøkelse.Norges Bank trekker frem at svarene imidlertid varierer mellom bankene, noe som kan reflektere økt konkurranse.I 2. kvartal ventes det at den samlede etterspørselen øker noe, både samlet og for førstehjemslån. Bankene forventer også litt økt etterspørsel etter fastrentelån.Bankene rapporterte ifølge meldingen også om uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak, og venter å holde kredittpraksisen uendret i 2. kvartal.Bankene rapporterte imidlertid at utlånsmarginen på lån til husholdninger falt litt i 1. kvartal, drevet av økte finansieringskostnader.«Konkurransen økte mer enn forventet. Bankene venter at utlånsrentene vil øke noe i 2. kvartal. Det har sammenheng med økningen i styringsrenten i mars», skriver Norges Bank.