Alle kjøper alt - all-in i renter

Litt aksjer og mye renter.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser fredag at det i april ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 7.958 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.235 milliarder kroner, etter en oppgang på 20,8 milliarder kroner i løpet av måneden.All-in i renterAksjefond opplevde i april en nettotegning på 621 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 7.051 millioner kroner.Blant rentefondene ble «andre rentefond» nettotegnet for 4.406 millioner, mens pengemarkeds- og obligasjonsfond ble nettotegnet for hhv. 2.444 og 201 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 343 millioner, mens «andre fond/hedgefond» hadde en nettoinnløsning på 57 millioner kroner.Alle kjøpteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 1.469 millioner kroner i april.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 1.554 millioner kroner.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 4.399 millioner kroner i april.Utenlandske kunder tegnet for netto 536 millioner kroner.Alle kjøpte (litt) aksjerSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 175 millioner kroner i april.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 291 millioner kroner.Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 221 millioner kroner.Utenlandske kunder innløste på sin side for netto 66 millioner kroner.Alle kjøpte renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 1.170 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 1.221 millioner kroner.Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 4.180 millioner kroner i april.Utenlandske kunder tegnet på sin side for netto 480 millioner kroner.